Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:762

Utkom från trycket den 27 juni 2014
Lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.;
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 5 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

Den som utför inspektion har rätt att få den hjälp av Polismyndigheten som behövs för att inspektionen ska kunna genomföras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:762

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)