Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:823

Utkom från trycket den 1 juli 2014
Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125);
utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om tandvårdslagen (1985:125)

1)

Prop. 2013/14:106, rskr. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327.

dels att 3 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 3 a och 3 b §§, av följande lydelse.

3 §

2) Tandvården ska bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård. Detta innebär att den ska

2)

Senaste lydelse 2008:149.

  1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och lägga särskild vikt vid förebyggande åtgärder,

  2. tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen,

  3. vara lätt tillgänglig,

  4. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,

  5. främja goda kontakter mellan patienten och tandvårdspersonalen.

Akuta fall ska behandlas med förtur.

När tandvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

3 a §

Vården och behandlingen ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

När patienten är ett barn ska barnets inställning till den aktuella åtgärden så långt som möjligt klarläggas. Barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.

3 b §

Patienten ska få information om sitt tandhälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som står till buds.

När patienten är ett barn ska även patientens vårdnadshavare få information enligt första stycket. Informationen får inte lämnas om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt hindrar detta.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:823

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)