Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:827

Utkom från trycket den 1 juli 2014
Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355);
utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 6 § patientdatalagen (2008:355) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:106, bet. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327.

En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten.

Om uppgifterna finns tillgängliga, ska en patientjournal alltid innehålla

  1. uppgift om patientens identitet,

  2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården,

  3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder,

  4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder,

  5. uppgift om den information som lämnats till patienten, dennes vårdnadshavare och övriga närstående och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en ny medicinsk bedömning, samt

  6. uppgift om att en patient har beslutat att avstå från viss vård eller behandling.

Patientjournalen ska vidare innehålla uppgift om vem som har gjort en viss anteckning i journalen och när anteckningen gjordes.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:827

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)