Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:828

Utkom från trycket den 1 juli 2014
utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 1 §, 6 kap. 6 och 7 §§ samt 8 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:106, bet. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327.

2) Denna lag syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. I lagen finns bestämmelser om

2)

Senaste lydelse 2012:957.

  • anmälan av verksamhet m.m. (2 kap.),

  • vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete (3 kap.),

  • behörighetsfrågor (4 kap.),

  • begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder (5 kap.),

  • skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl. (6 kap.),

  • Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn (7 kap.),

  • prövotid och återkallelse av legitimation m.m. (8 kap.),

  • Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (9 kap.), och

  • straffbestämmelser och överklagande m.m. (10 kap.).

Allmänna bestämmelser om mål och krav på hälso- och sjukvården och tandvården finns i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), patientlagen (2014:821) och tandvårdslagen (1985:125).

3) Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient ska se till att patienten och dennes närstående ges information enligt 3 kap. patientlagen (2014:821).

3)

Senaste lydelse 2014:291. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

4) Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient ska medverka till att patienten ges möjlighet att välja behandlingsalternativ respektive hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning enligt vad som anges i 7 kap. 1 och 2 §§ patientlagen (2014:821).

4)

Senaste lydelse 2014:291.

Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient ska medverka till att patienten får en ny medicinsk bedömning enligt vad som anges i 8 kap. 1 § patientlagen.

Denna paragraf omfattar inte tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125).

Om en läkare eller tandläkare har missbrukat sin behörighet att förskriva narkotiska läkemedel, andra särskilda läkemedel, alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk sprit, ska denna behörighet dras in eller begränsas. Behörigheten ska också dras in eller begränsas om läkaren eller tandläkaren själv begär det.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:828

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)