Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:199

Utkom från trycket den 14 april 2015
Förordning om ikraftträdande av lagen (2013:40) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel;
utfärdad den 1 april 2015.

Regeringen föreskriver1) att lagen (2013:40) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel ska träda i kraft den 1 juli 2015.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/62/EU.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)