Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:754

Utkom från trycket den 4 december 2015
Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning;
utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver att 5, 6, 7, 7 a, 9, 10 och 11 §§ och bilaga 1 till förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.

1) Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning att summan av arvodet som lämnats till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabellen.

1)

Senaste lydelse 2014:1376.

Läkare

Normalarvode kronor

Tidsåtgång minuter

Sammanlagt mottaget arvode kronor

Allmänmedicin

 

788

 

25

 

2 501 000

 

Anestesi och intensivvård

 

788

 

20

 

2 917 000

 

Barnmedicinska specialiteter

 

951

 

30

 

2 394 000

 

Hud- och könssjukdomar

 

788

 

20

 

2 855 000

 

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

 

817

 

25

 

2 588 000

 

Reumatologi

 

1 195

 

35

 

2 387 000

 

Vissa opererande specialiteter

 

817

 

20

 

3 024 000

 

Obstetrik och gynekologi

 

1 015

 

25

 

2 925 000

 

Psykiatriska specialiteter

 

1 403

 

50

 

1 960 000

 

Ögonsjukdomar

 

881

 

25

 

2 849 000

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

817

 

20

 

3 023 000

 

Onkologi

 

817

 

25

 

2 484 000

 

Neurologi

 

1 299

 

35

 

2 732 000

 

Läkare utan specialistkompetens

 

464

 

20

 

1 602 000

 

2) Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget arvode enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i tabellen.

2)

Senaste lydelse 2014:1376.

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

Läkare

Reducerat normalarvode kronor

Ersättningstak kronor

Allmänmedicin

 

394

 

3 094 000

 

Anestesi och intensivvård

 

394

 

4 563 000

 

Barnmedicinska specialiteter

 

475

 

3 176 000

 

Hud- och könssjukdomar

 

394

 

3 829 000

 

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

 

412

 

3 424 000

 

Reumatologi

 

597

 

3 500 000

 

Vissa opererande specialiteter

 

413

 

4 680 000

 

Obstetrik och gynekologi

 

511

 

3 923 000

 

Psykiatriska specialiteter

 

701

 

2 601 000

 

Ögonsjukdomar

 

441

 

4 139 000

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

413

 

4 002 000

 

Onkologi

 

413

 

3 437 000

 

Neurologi

 

649

 

3 702 000

 

Läkare utan specialistkompetens

 

232

 

2 182 000

 

3) För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som anges i 4 § som utförs av en läkare eller under dennes överinseende lämnas enkelt arvode med högst 261 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 128 kronor.

3)

Senaste lydelse 2014:1376.

4) Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt arvode med 155 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 78 kronor.

4)

Senaste lydelse 2014:1376.

5) För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 905 kronor om behandlingstiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst 455 kronor.

5)

Senaste lydelse 2014:1376.

6) För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett arvode om 800 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett arvode om 402 kronor. Arvodet om 402 kronor lämnas dock även om ersättningstaket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

6)

Senaste lydelse 2014:1376.

Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 410 kronor utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första behovet av kemiska medel med 420 kronor utöver arvodet enligt första stycket. Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för patienten.

Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preventivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt mottaget arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §.

7) Till en läkare som har sin verksamhet inom ett särskilt stödområde lämnas tilläggsarvode med 261 kronor för medicinskt motiverade hembesök. Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 20 kronor.

7)

Senaste lydelse 2014:1376.

Bilaga 18)

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt arvode enligt 8 §

Åtgärder

Arvode kr

Reducerat arvode kr

Anestesi och intensivvård m.m.

 

101

 

Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel (inkluderar övervakning efter ingrepp)

 

2 441

 

1 964

 

102

 

Regional anestesi

 

2 092

 

1 671

 

103

 

Perioperativ anestesivård - innefattande preoperativ bedömning, inhalationsanestesi eller balanserad intravenös anestesi samt tillsyn av okomplicerat uppvakningsförlopp

 

4 415

 

3 525

 

104

 

Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad (inkluderar övervakning efter ingrepp)

 

2 700

 

2 148

 

105

 

Ganglieblockad eller intravenös sympaticusblockad. Anläggande av DCS/ ryggmärgsnära elstimulering

 

2 842

 

2 278

 

106

 

Smärtanalys. Förbehållet specialister i smärtlindring.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient

 

1 540

 

1 236

 

107

 

Nervblockad med ledning av nervstimulator eller ultraljud

 

2 310

 

1 844

 

108

 

Triggerpunktsblockad

 

1 150

 

933

 

109

 

Algologisk känselundersökning, kvantitativ (QST)

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 540

 

1 236

 

Invärtesmedicinska specialiteter

 

202

 

Ultraljud, duplex carotis

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 834

 

1 475

 

203

 

Pacemakerkontroll med programmerare. Funktionstestning innefattande mätning och analys av stimulationströsklar och sensitivitetsnivåer samt statistik. Bedömning av batteristatus

 

1 834

 

1 475

 

207

 

Demensutredning som omfattar kognitiv anamnes, kognitivt status (inklusive Mini Mental Test tillsammans med Klocktest), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, samt initialt EKG och remittering till CT eller MR hjärna. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

1 594

 

1 279

 

208

 

Omfattande arteriell utredning Utförlig anamnes inriktad på cirkulationsstörning. BT-mätning i båda armar och ben med manschett och Doppler. Beräkning av ankle-brachial index. Sammanfattande utlåtande och riskbedömning. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 834

 

1 475

 

210

 

Insättande av insulinbehandling med pump Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient

 

1 834

 

1 475

 

214

 

Eko-Doppler, färg-Doppler Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 461

 

1 964

 

215

 

Bandspelar-EKG (långtids-EKG) Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 974

 

1 584

 

217

 

Stress-eko Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 571

 

2 061

 

218

 

Datoriserat medicinskt arbetsprov Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 974

 

1 584

 

219

 

Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 726

 

1 377

 

220

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 726

 

1 377

 

221

 

Omfattande allergologisk utredning Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient

 

1 726

 

1 377

 

222

 

Videocoloskopi

 

4 415

 

3 525

 

223

 

Videogastroskopi

 

3 113

 

2 495

 

224

 

Videosigmoideoskopi

 

3 438

 

2 754

 

225

 

Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas ytterligare ersättning om

 

564

 

456

 

226

 

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

 

1 834

 

1 475

 

Reumatologi

 

227

 

Behandling (ej intravenös) med TNF-blockerare, immunmodulerande preparat eller cytostatikapreparat. Avser inte kortison eller metotrexat

 

1 632

 

815

 

228

 

Intravenös behandling med TNF-blockerare, immunmodulerande preparat eller cytostatikapreparat

 

2 332

 

1 866

 

229

 

Ledinjektion under sterila betingelser med samtidig tappning av led eller administration av kortison i tre eller flera leder

 

2 333

 

1 866

 

Vissa opererande specialiteter

 

301

 

Sfincterotomi eller dilatation pga. analfissur eller kontraktur

 

2 461

 

1 964

 

302

 

Exstirpation av anal- eller rektalpolyp

 

1 726

 

1 377

 

303

 

Excision av pilonidalsinus

 

2 842

 

2 278

 

304

 

Operation av gynecomasti

 

2 842

 

2 278

 
 

Tillägg för bilateral operation

 

2 131

 

1 713

 

305

 

Operation av tumör i ben, brosk eller underhud

 

2 332

 

1 866

 

306

 

Exstirpation av mjukdelstumörer i head and neckområdet

 

2 700

 

2 147

 

307

 

Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik

 

2 842

 

2 278

 

308

 

Operation av hydrocele

 

2 461

 

1 964

 

309

 

Sutur av collateralligament

 

2 461

 

1 964

 

312

 

Avlösning av muskelfäste (epikondylit)

 

3 113

 

2 495

 

313

 

Cystoskopi

 

2 212

 

1 767

 

314

 

Senskideklyvning

 

2 700

 

2 148

 
 

För varje tillkommande senskideklyvning

 

2 028

 

1 616

 

315

 

Operation av analabscess eller fistel eller båda, samt operation av hemorrojder och slemhinneprolaps (gäller ej gummiringsligatur)

 

2 842

 

2 278

 

318

 

Operation av varicer innebärande minst fyra hudincisioner eller minst två perforantligaturer, eller stripping av saphena magna på underbenet

 

2 461

 

1 964

 

319

 

Vasectomi

 

2 571

 

2 061

 

320

 

Borttagande av osteosyntesmaterial

 

2 842

 

2 278

 

321

 

Exstirpation av ganglion, bursa

 

3 687

 

2 961

 

322

 

Synovectomi i smärre leder

 

2 951

 

2 364

 

324

 

Dorsal tenosynovectomi i handled samt eventuell sentransferering

 

3 361

 

2 668

 

325

 

Excision av dupuytrens contractur, ett finger

 

3 687

 

2 961

 
 

För varje tillkommande finger

 

2 700

 

2 148

 

326

 

Sentransferering

 

3 361

 

2 668

 

327

 

Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion. Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri transplantation av hudtransplantat eller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd defekt av mer betydande omfattning hos barn

 

4 187

 

3 361

 

328

 

Operation av malign hudtumör inklusive basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan

 

2 461

 

1 964

 

329

 

Hud- eller ärrplastik inklusive fotodokumentation där tidigare ärrbildning är omfattande och utgör ett patologiskt tillstånd

 

3 113

 

2 495

 

330

 

Falangresektion vid hammartå; avmejsling av exostos

 

3 113

 

2 495

 
 

För varje tillkommande tå

 

2 353

 

1 876

 

332

 

Neurolys medelst kirurgisk intervention eller exstirpation av Mortons neurom.

 

3 687

 

2 961

 
 

Om kirurgisk åtgärd för Mortons neurinom enligt åtgärd 332 utföres för två Mortons neurinom utgår 75 % av ersättningen för den andra operationen

 
 
 

334

 

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

 

2 461

 

1 964

 

335

 

Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur

 

1 726

 

1 377

 

336

 

Operation av varicer med hög underbindning och resektion av saphena magna och/eller ligatur och resektion av saphena parva samt eventuella exstirpationer

 

4 555

 

3 644

 

337

 

Urodynamisk undersökning. Härmed avses en kombinerad urinflödesmätning med hjälp av särskild apparatur och ultraljudsmätning av residualurin.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 571

 

2 061

 

338

 

Artroskopi. Innefattar artroskopi och vid behov adekvat åtgärd, t.ex. partiell meniskresektion. Ändamålsenlig utrustning ska finnas inklusive digital lagring av operationsfynd

 

4 782

 

3 828

 

339

 

Cystostomi, dvs. anläggande av suprapubisk kateter

 

1 594

 

1 279

 

340

 

TUR-B vid G1-tumörer

 

3 438

 

2 754

 

341

 

Endoskopisk strikturbehandling

 

2 842

 

2 278

 

342

 

Lithotripsi, blåsevakuering

 

2 842

 

2 278

 

343

 

Sondering av uretra hos man

 

1 974

 

1 584

 

345

 

Operation av uretracaruncel eller skeneit

 

2 842

 

2 278

 

346

 

Operation av intrauretrala condylom

 

1 984

 

1 584

 

347

 

Operation av ljumskbråck

 

6 279

 

5 021

 

348

 

Operation av epigastricabråck

 

4 415

 

3 525

 

349

 

Operation av navelbråck

 

5 651

 

4 511

 

350

 

Excision med sutur av ögonlockstumör

 

2 461

 

1 964

 

351

 

Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten

 

1 726

 

1 377

 
 

För varje tillkommande tå

 

1 290

 

1 030

 

352

 

Provexcision från arteria temporalis

 

1 726

 

1 377

 

353

 

Videogastroskopi

 

3 113

 

2 495

 

354

 

Videocoloskopi

 

4 415

 

3 525

 

355

 

Videosigmoideoskopi

 

3 438

 

2 754

 

356

 

Hallux valgusoperation (ej enbart avmejsling); hallux rigidusoperation (debasering, cheilectomi); korrektionsosteotomi metatarsalben, falang

 

4 187

 

3 351

 
 

För varje tillkommande åtgärd

 

3 123

 

2 505

 

357

 

Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud. Tenolys eller excision av partiell ruptur

 

3 818

 

3 049

 
 

För varje tillkommande åtgärd

 

2 863

 

2 289

 

358

 

Operation av synstörande dermatochaloasis

 

2 461

 

1 964

 
 

Tillägg för bilateral operation

 

1 854

 

1 486

 

360

 

Om åtgärd inom gruppen opererande specialiteter utförs genom regional anestesi som lagts av den opererande läkaren själv lämnas ytterligare ersättning. Åtgärden kan inte användas vid infiltrationsanestesi eller vid ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi.

 

1 604

 

1 290

 

361

 

Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas ytterligare ersättning om

 

564

 

456

 

362

 

TRUL och prostatabiopsi

 

2 461

 

1 964

 

363

 

Blåshalsincision

 

4 187

 

3 351

 

364

 

Ablatio testis i lokal anestesi

 

4 187

 

3 351

 

366

 

Artrodes inklusive internfixation av stortå

 

4 674

 

3 730

 

367

 

Artrodes inklusive internfixation av fingerled och småtår

 

4 187

 

3 351

 
 

För varje tillkommande tå/finger

 

3 133

 

2 505

 

368

 

CMC 1 interpositionsplastik

 

4 187

 

3 351

 

369

 

Transrektalt ultraljud Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 092

 

1 671

 

370

 

Testisbiopsi

 

2 461

 

1 964

 

371

 

Videocystoscopi

 

3 438

 

2 754

 

Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma operationstillfälle.

 

380

 

När 330 är en tillkommande åtgärd

 

2 343

 

1 876

 

381

 

När 356 är en tillkommande åtgärd

 

3 144

 

2 505

 

382

 

När 357 är en tillkommande åtgärd

 

2 863

 

2 299

 

383

 

När 367 är en tillkommande åtgärd

 

3 145

 

2 505

 

Åtgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid samma besökstillfälle.

 

386

 

När 314 är en tillkommande åtgärd

 

2 028

 

1 616

 

387

 

När 332 är en tillkommande åtgärd

 

2 776

 

2 234

 

388

 

Om injektion av botulinumtoxin utförs vid cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om

 

564

 

456

 

389

 

Behandling av analfissur med botulinumtoxin. Läkemedlet ska rekvireras och ej förskrivas på recept.

 

3 500

 

2 800

 

Obstetrik och gynekologi

 

401

 

Exeres eller vacuumaspiration av spontanabort

 

2 461

 

1 964

 

402

 

Fraktioniserad abrasio

 

2 461

 

1 964

 

403

 

Hysteroskopi

 

2 461

 

1 964

 

404

 

Om polypektomi utförs vid hysteroskopi lämnas ytterligare ersättning om

 

564

 

456

 

405

 

Diatermiloop-/laserkonisering

 

2 461

 

1 964

 

406

 

Abortingrepp

 

2 951

 

2 364

 

407

 

Cystoskopi

 

2 212

 

1 767

 

408

 

Medicinsk abort (inklusive läkemedel)

 

4 187

 

3 351

 

409

 

Om åtgärd inom gruppen obstetrik och gynekologi utförs med PCB lämnas ytterligare ersättning om

 

1 726

 

1 377

 

410

 

Kolposkopi med provexcision vid utredning av precancerösa och andra epitelförändringar cervix; i vagina och vulva

 

1 726

 

1 377

 

412

 

Hydrosonografi av uterus

 

1 726

 

1 377

 

413

 

Operation av Bartolinicystafenestrering/ exstirpation

 

1 726

 

1 377

 

414

 

Inkontinensutredning, träning av patient och tillhandahållande av vaginalt inlägg.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 461

 

1 964

 

415

 

Endometriebiopsi

 

1 920

 

1 540

 

416

 

Tubarundersökning med ultraljud. Innefattar genomspolning med särskild kontrast

 

4 187

 

3 351

 

417

 

Om injektion av botulinumtoxin utförs vid cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om

 

564

 

456

 

Ögonsjukdomar

 

501

 

Pachymetri

 

1 421

 

1 138

 

502

 

Nedläggning av silikongummislang

 

2 571

 

2 061

 

503

 

Operation av pterygium

 

2 571

 

2 061

 

504

 

Excision av tumör i conj./ögonlock

 

2 092

 

1 671

 

505

 

Enklare tårvägsplastik

 

2 092

 

1 671

 

506

 

Operation av ektropion

 

2 571

 

2 061

 

507

 

Operation av entropion

 

2 571

 

2 061

 

508

 

Operation av ptos

 

4 415

 

3 525

 

510

 

Excision med sutur av ögonlockstumör

 

2 461

 

1 964

 
 

Tillägg för bilateral operation

 

1 854

 

1 486

 

511

 

Operation av synstörande dermatochalasis

 

2 461

 

1 964

 
 

Tillägg för bilateral operation

 

1 854

 

1 486

 

512

 

Fotokoagulering/laserbehandling, främre segmentet

 

1 974

 

1 584

 

513

 

Fotokoagulering/laserbehandling, bakre segmentet

 

2 461

 

1 964

 

514

 

Synfältsundersökning bilateralt med datorperimetri eller Goldman

 

1 421

 

1 138

 

515

 

Ögonbottenfotografering bilateralt med fotodokumentation alternativt Optisk Coherens Tomografi

 

1 421

 

1 138

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

601

 

Punktion och spolning av bihåla

 

1 594

 

1 279

 

602

 

Omfattande sömnapnéundersökning Detaljerad anamnes beträffande snarkning, andningsuppehåll, sömnvanor, dagtrötthet, alkoholvanor samt vikt. Fiberskopi av övre luftvägar. Tolkning av resultat av sömnregistrering. Rådgivning och behandlingsförslag.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 974

 

1 584

 

604

 

nCPAP-inträning, standard (med noninvasivbehandling)

 

1 974

 

1 584

 

605

 

FESS (funktionell endoscopisk kirurgi). Modern näs- och bihålekirurgi som kräver speciella kirurgiska instrument samt optik med ljuskälla.

 

2 951

 

2 364

 

606

 

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

 

2 461

 

1 964

 

607

 

Permanent transmyringealt dränage

 

2 571

 

2 061

 

608

 

Larynxundersökning inkluderande stroboscopi med videodokumentation

 

2 461

 

1 964

 

609

 

Exstirpation av mjukdelstumörer i head and neckområdet

 

2 700

 

2 148

 

610

 

Otoneurologisk undersökning inklusive videonystagmoskopi

 

2 842

 

2 278

 

611

 

Omfattande allergologisk utredning Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/ specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient

 

1 726

 

1 377

 

612

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 726

 

1 377

 

613

 

Omfattande sväljfunktionsanalys Funktionell undersökning av sväljningen med fiberskop då patienten sväljer 4 olika konsistenser från tjockt till helt vattentunt. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 038

 

1 628

 

614

 

Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion inom huvud-hals-området. Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri transplantation av hudtransplantat eller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd defekt av mer betydande omfattning hos barn

 

4 187

 

3 361

 

615

 

Operation inom huvud-hals-området av malign hudtumör inklusive basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan

 

2 461

 

1 964

 

616

 

Excision inom huvud-hals-området av tre eller flera hudtumörer med hudsutur.

 

1 726

 

1 377

 

Onkologi m.m.

 

701

 

Intravenös cytostatikabehandling

 

2 092

 

1 671

 

Neurologi

 

801

 

EMG och ENeG med undersökning av lämpligt antal muskler och nerver som bedöms nödvändig för frågeställningen

 

2 951

 

2 364

 

802

 

Ultraljud, duplex carotis

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 834

 

1 475

 

803

 

Apomorfinbehandling

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient

 

2 528

 

2 018

 

804

 

Demensutredning som omfattar kognitiv anamnes, kognitivt status (inklusive Mini Mental Test tillsammans med Klocktest), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, samt initialt EKG och remittering till CT eller MR hjärna. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 594

 

1 279

 

805

 

Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 726

 

1 377

 

Hud- och könssjukdomar

 

901

 

Fotokemoterapi med PUVA, behandling med B-ljus, Buckybehandling eller PDT, avser första besöket

 

1 726

 

1 377

 

902

 

Omfattande kirurgisk behandling av multipla hudtumörer med kryokirurgi eller kombinationsteknik eller excision/sutur av tre hudtumörer

 

2 461

 

1 964

 

903

 

Operation av malign hudtumör inklusive basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan

 

2 461

 

1 964

 

905

 

Omfattande allergologisk utredning Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/ specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient

 

1 726

 

1 377

 

906

 

Behandling med TNF-blockerare, immunmodulerande preparat, cytostatikapreparat eller retinoider.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient

 

2 332

 

1 866

 

907

 

Operation av tumör i underhud

 

2 332

 

1 866

 

908

 

Exstirpation av mjukdelstumörer i head and neckområdet

 

2 700

 

2 147

 

Psykiatriska specialiteter

 

951

 

Gruppterapi/familjeterapi för högst sex patienter

 

672/patient

 

543/patient

 

952

 

För ytterligare högst två patienter

 

379/patient

 

315/patient

 

953

 

Besök överstigande 2 x 50 minuter

 

2 842

 

2 278

 

Barnmedicinska specialiteter

 

961

 

Gastroskopi

 

1 974

 

1 584

 

962

 

Datoriserat medicinskt arbetsprov Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 974

 

1 584

 

963

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient, eller dynamisk spirometri efter ansträngningsprovokation.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 726

 

1 377

 

964

 

Omfattande allergologisk utredning Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/ specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient

 

1 726

 

1 377

 

965

 

Inhalationsbehandling av akut astma/ obstruktiv bronchit

 

1 834

 

1 475

 

966

 

Initial bedömning av barn med befarad neuropsykiatrisk störning/utvecklingsstörning. Tidsåtgång minst 90 minuter per besök.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 788

 

2 234

 

Allmänmedicin

 

971

 

Demensutredning som omfattar kognitiv anamnes, kognitivt status (inklusive Mini Mental Test tillsammans med Klocktest), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, samt initialt EKG och remittering till CT eller MR hjärna. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 594

 

1 279

 

972

 

Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 726

 

1 377

 

973

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 726

 

1 377

 

974

 

Omfattande allergologisk utredning Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/ specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient

 

1 726

 

1 377

 

975

 

Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur

 

1 726

 

1 377

 

976

 

Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten

 

1 726

 

1 377

 

977

 

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

 

1 834

 

1 475

 

978

 

Bandspelar-EKG (långtids-EKG)

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

1 974

 

1 584

 

979

 

Datoriserat medicinskt arbetsprov Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

1 974

 

1 584

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:754

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)