Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:519 Utkom från trycket den 3 juni 2016Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659);utfärdad den 26 maj 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:8, bet. 2015/16:SoU11, rskr. 2015/16:243. föreskrivs att 9 kap. 2 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska ha följande lydelse.9 kap.2 §2 §Ansvarsnämnden består av en ordförande och åtta andra ledamöter.För ordföranden ska en eller flera vice ordförande utses. För varje annan ledamot ska det finnas ett tillräckligt antal ersättare.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.På regeringens vägnarGABRIEL WIKSTRÖMLars Hedengran(Socialdepartementet)