Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:519

Utkom från trycket den 3 juni 2016
utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 kap. 2 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:8, bet. 2015/16:SoU11, rskr. 2015/16:243.

Ansvarsnämnden består av en ordförande och åtta andra ledamöter.

För ordföranden ska en eller flera vice ordförande utses. För varje annan ledamot ska det finnas ett tillräckligt antal ersättare.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:519

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)