Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

Utkom från trycket den 13 juni 2016
utfärdad den 2 juni 2016.

Lagens tillämpningsområde

1 §

I denna lag finns bestämmelser om regionens ansvar för viss avgiftsfri screening inom hälso- och sjukvården utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Med screening avses i denna lag en systematisk undersökning med hjälp av en speciell metod av en grupp personer för att upptäcka tillstånd som innebär en hög risk för framtida ohälsa.

SFS 2019:969

Regionens ansvar

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0969

2 §

En region ska erbjuda dem som omfattas av 8 kap. 1 eller 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) avgiftsfri screening i enlighet med vad som föreskrivs med stöd av 3 §.

Det som sägs i denna lag om en region gäller också en kommun som inte ingår i en region.

SFS 2019:969

Bemyndiganden

3 §

Regeringen får meddela föreskrifter om vilken screening som ska vara avgiftsfri enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de villkor som ska gälla för screeningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:659

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2016.

SFS 2017:68

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2017.

SFS 2019:969

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.