Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:983

Utkom från trycket den 22 november 2016
Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2015:458);
utfärdad den 10 november 2016.

Regeringen föreskriver att 9 kap. 3 § läkemedelsförordningen (2015:458) ska ha följande lydelse.

Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om

  1. undantag från kraven på fullständig deklaration och tydlig märkning i 4 kap. 1 § andra stycket läkemedelslagen (2015:315),

  2. erkännande av ett sådant godkännande eller en sådan registrering för försäljning av ett läkemedel som har meddelats i ett annat EES-land,

  3. ansökan, beredning, godkännande eller registrering som avses i 4 kap. 9 § läkemedelslagen, och

  4. tillstånd i sådana särskilda fall som avses i 4 kap. 10 § andra stycket läkemedelslagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:983

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)