Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:1301

Utkom från trycket den 28 december 2016
Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125);
utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 § tandvårdslagen (1985:125) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:1, utg.omr. 25, bet. 2016/17:FiU3, rskr. 2016/17:117.

7 §

2) Folktandvården ska svara för

2)

Senaste lydelse 2016:1300.

  1. regelbunden och fullständig tandvård för personer till och med det år då de fyller 23 år,

  2. specialisttandvård för personer från och med det år då de fyller 24 år, och

  3. övrig tandvård för personer från och med det år då de fyller 24 år i den omfattning som landstinget bedömer lämplig.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1301

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)