Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:37

Utkom från trycket den 21 februari 2017
Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård;
utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

2)

Lagen omtryckt 2008:415.

3) Föreskrifterna i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och patientlagen (2014:821) gäller all psykiatrisk vård. Kompletterande föreskrifter om psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång (tvångsvård) ges i denna lag.

3)

Senaste lydelse 2014:824.

Föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård finns också i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Vad som sägs i denna lag om ett landsting gäller även en kommun som inte ingår i ett landsting.

Med chefsöverläkare avses i denna lag chefsöverläkaren vid den sjukvårdsinrättning där patienten är inskriven.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:37

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)