Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:50

Utkom från trycket den 21 februari 2017
Lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.;
utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

2 §

2) I denna lag används följande beteckningar med nedan angiven betydelse.

2)

Senaste lydelse 2003:468.

Beteckning

Betydelse

Biobank

 

Biologiskt material från en eller flera människor som samlas och bevaras tills vidare eller för en bestämd tid och vars ursprung kan härledas till den eller de människor från vilka materialet härrör.

 

Nämnd för forskningsetik

 

Nämnd som avses i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

 

Huvudman för en biobank

 

Vårdgivare, forskningsinstitution eller annan som innehar en biobank.

 

Hälso- och sjukvård

 

Verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller tandvårdslagen (1985:125).

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:50

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)