Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:52 Utkom från trycket den 21 februari 2017Lag om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet;utfärdad den 9 februari 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141. föreskrivs att 1 § lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2004:190. Ett landsting och en eller flera kommuner som ingår i landstinget får genom samverkan i en gemensam nämnd gemensamt fullgöralandstingets uppgifterenligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),enligt tandvårdslagen (1985:125),enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,enligt lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.,enligt smittskyddslagen (2004:168), ellersom i annat fall enligt lag ska skötas av en sådan nämnd som avses i 7 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen, ochkommunens uppgifterenligt socialtjänstlagen (2001:453),enligt hälso- och sjukvårdslagen,enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,enligt lagen om patientnämndsverksamhet m.m., ellersom i annat fall enligt lag ska skötas av socialnämnd.Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.På regeringens vägnarGABRIEL WIKSTRÖMLars Hedengran(Socialdepartementet)