Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:94

Utkom från trycket den 28 februari 2017
Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369);
utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)1)

1)

Senaste lydelse av 7 kap. 3 § 2013:1154.

dels att 7 kap. 2 och 3 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 4 kap. 5 § och 8 kap. 5 § ska ha följande lydelse.

2) Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

2)

Senaste lydelse 2016:161.

 1. indelning och benämning av de specialiteter där specialistkompetens enligt 1 eller 2 § kan uppnås,

 2. tillgodoräknande av meriter från utbildning enligt 1 och 2 §§,

 3. vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ska gälla för varje specialistkompetens enligt 1 och 2 §§ (målbeskrivningar),

 4. vilka övriga krav som ska gälla för bevis om specialistkompetens enligt 1 eller 2 §,

 5. vilka övriga krav som ska gälla för vidareutbildning för specialistkompetens enligt 1 och 2 §§, och

 6. tillhandahållande och fördelning av platser till de specialistkompetenskurser som ingår i läkares vidareutbildning och som anordnas med statliga medel.

3) Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

3)

Senaste lydelse 2016:161.

 1. vilka moment som ska ingå i vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete enligt 3 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659),

 2. hur information ska ges till patienter och deras närstående enligt 3 kap. 8 § patientsäkerhetslagen,

 3. vilka uppgifter som ska ingå i en patientsäkerhetsberättelse enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen,

 4. vilka åtgärder eller villkor som får ingå i en prövotidsplan enligt 8 kap. 2 § patientsäkerhetslagen,

 5. kompetenskrav för behörighet som kontaktlinsoptiker och för att optiker ska få rekvirera läkemedel,

 6. kompetenskrav för sjuksköterskor för att de ska få förskriva läkemedel och om den behörighet som sådan kompetens ger,

 7. kompetenskrav för barnmorskor för att de ska få förskriva läkemedel, och

 8. behörighet att förskriva sådana förbrukningsartiklar som avses i 8 kap. 9 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av patientsäkerhetslagen och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. När det gäller frågor som avses i 5 kap. 1 § första stycket meddelar Socialstyrelsen verkställighetsföreskrifter med stöd av bemyndigandet i 10 kap. 1 § första stycket 4 förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:94

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)