Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:133

Utkom från trycket den 7 mars 2017
Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård;
utfärdad den 23 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 27 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.

2)

Lagen omtryckt 2008:416.

3) I fråga om Polismyndighetens och Kriminalvårdens skyldighet att lämna hjälp gäller i tillämpliga delar 47 § andra och tredje styckena samt 47 a och b §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Sådan hjälp ska lämnas även när en patient i fall som avses i 7 § första stycket inte inställer sig när vården ska påbörjas.

3)

Senaste lydelse 2014:755.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:133

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)