Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:211

Utkom från trycket den 28 mars 2017
Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30);
utfärdad den 16 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:59, bet. 2016/17:SoU11, rskr. 2016/17:156.

3 §

Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om

  1. personer med psykisk funktionsnedsättning,

  2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel, och

  3. barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:211

Denna lag träder i kraft den 15 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)