Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:373

Utkom från trycket den 31 maj 2017
Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård;
utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 30 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:122, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259.

2) Chefsöverläkaren ska se till att en patient som vårdas enligt denna lag, så snart patientens tillstånd tillåter, genom en individuellt anpassad information upplyses om sin rätt att få en stödperson.

2)

Senaste lydelse 2000:353.

När patienten begär det, ska en stödperson utses. En stödperson kan utses också i annat fall, om patienten inte motsätter sig det.

Stödpersonen ska bistå patienten i personliga frågor så länge denne ges tvångsvård enligt denna lag och, om patienten och stödpersonen samtycker till det, även under fyra veckor efter det att tvångsvården har upphört. Stödpersonen har rätt att besöka patienten på vårdinrättningen. Han får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han under uppdraget har fått veta om patientens hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt.

Stödpersonen utses av en patientnämnd enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

Vid en nämnds handläggning av ärenden om stödpersoner gäller, utöver vad som i övrigt föreskrivs, följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223), nämligen

  • 14 § om muntlig handläggning,

  • 15 § om anteckning av uppgifter,

  • 16 och 17 §§ om parters rätt att få del av uppgifter,

  • 20 § om motivering av beslut,

  • 21 § om underrättelse om beslut,

  • 26 § om rättelse av skrivfel och liknande, och

  • 27 § om omprövning av beslut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:373

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)