Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:379

Utkom från trycket den 31 maj 2017
Lag om ändring i patientlagen (2014:821);
utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om patientlagen (2014:821)

1)

Prop. 2016/17:122, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259.

dels att 11 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 11 kap. 2 a §, av följande lydelse.

1 §

2) Patientnämnderna ska enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården

2)

Senaste lydelse 2014:821.

 1. hjälpa patienter och deras närstående att föra fram klagomål och att få svar av vårdgivaren i enlighet med 3 kap. 8 b § patientsäkerhetslagen (2010:659),

 2. tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, och

 3. främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal.

2 §

3) En patient som har drabbats av en vårdskada ska snarast informeras om

3)

Senaste lydelse 2014:821.

 1. att det har inträffat en händelse som medfört en vårdskada,

 2. vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen,

 3. vårdgivarens skyldighet att hantera klagomål och synpunkter,

 4. patientnämndernas uppgift att hjälpa patienten att föra fram klagomål och att få svar av vårdgivaren,

 5. möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, och

 6. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799) eller från läkemedelsförsäkringen.

2 a §

Vårdgivaren ska snarast besvara klagomål från patienter och deras närstående. Klagomålen ska besvaras på lämpligt sätt och med hänsyn till klagomålets art och den enskildes förmåga att tillgodogöra sig information.

Vårdgivaren ska ge klaganden

 1. en förklaring till vad som har inträffat, och

 2. i förekommande fall, en beskrivning av vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:379

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)