Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:616

Utkom från trycket den 30 juni 2017
Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30);
utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

1)

Prop. 2016/17:106, bet. 2016/17:SoU18, rskr. 2016/17:326.

dels att 17 kap. 4 § ska upphöra att gälla,

dels att 17 kap. 8 § ska ha följande lydelse.

8 §

För den enskilde får avgifter för följande poster tillsammans per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken:

  1. vård enligt 12 kap. 1 eller 2 § eller 14 kap. 1 §,

  2. förbrukningsartiklar enligt 12 kap. 6 §, och

  3. hemtjänst och dagverksamhet enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453).

Avgifterna får dock inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). När avgifterna fastställs, ska kommunen dessutom försäkra sig om att den enskildes make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.

Vid beräkning av avgiftsunderlag och förbehållsbelopp enligt andra stycket ska 8 kap. 3, 4, 7 och 8 §§ socialtjänstlagen tillämpas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:616

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)