Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:810

Utkom från trycket den 11 juli 2017
Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30);
utfärdad den 29 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 7 § och 16 kap. 3 § hälsooch sjukvårdslagen (2017:30) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:85, bet. 2016/17: SoU13, rskr. 2016/17:345.

7 §

Ett barns behov av information, råd och stöd ska särskilt beaktas om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med

  1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning,

  2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller

  3. har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller spel om pengar.

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.

3 §

2) Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om

2)

Senaste lydelse 2017:211.

  1. personer med psykisk funktionsnedsättning,

  2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar, och

  3. barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:810

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)