Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:402 Publicerad den 7 maj 2018Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)Utfärdad den 26 april 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:94, bet. 2017/18:FöU11, rskr. 2017/18:220. föreskrivsJfr rådets direktiv 2013/59/Euratom av den 5 december 2013 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd mot de faror som uppstår till följd av exponering för joniserande strålning, och om upphävande av direktiven 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom och 2003/122/Euratom, i den ursprungliga lydelsen. att 4 kap. 8 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska ha följande lydelse.4 kap.8 §8 § Senaste lydelse 2016:150. En legitimerad läkare, sjukhusfysiker eller tandläkare som har gått igenom viss vidareutbildning ska efter ansökan få bevis om specialistkompetens.Om inte annat särskilt föreskrivs, får en läkare, sjukhusfysiker eller tandläkare ange att han eller hon har specialistkompetens inom specialiteten i sitt yrke endast om han eller hon har ett bevis om specialistkompetens enligt första stycket.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLLars Hedengran(Socialdepartementet)