Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:488

Publicerad den 16 maj 2018
Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Utfärdad den 9 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 och 5 §§ lagen om handel med läkemedel (2009:366) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:91, bet. 2017/18:SoU23, rskr. 2017/18:272.

2) Endast den som har fått Läkemedelsverkets tillstånd får bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument med sådana läkemedel som

2)

Senaste lydelse 2015:323.

 1. godkänts för försäljning, omfattas av ett erkännande av ett godkännande eller omfattas av tillstånd enligt 5 kap. 1 § första stycket läkemedelslagen (2015:315),

 2. enligt 5 kap. 1 § andra stycket läkemedelslagen får säljas utan sådana godkännanden, registreringar, erkännanden eller tillstånd som avses i 5 kap. 1 § första stycket samma lag, eller

 3. godkänts för försäljning av Europeiska kommissionen eller Europeiska unionens råd.

3) Tillstånd enligt 1 § får inte beviljas den

3)

Senaste lydelse 2015:323.

 1. som bedriver yrkesmässig tillverkning av läkemedel eller mellanprodukter,

 2. som innehar godkännande för försäljning av läkemedel,

 3. som är behörig att förordna läkemedel,

 4. över vilken en person som avses i 1 eller 2 har ett bestämmande inflytande,

 5. som utövar ett bestämmande inflytande över en person som avses i 1 eller 2, eller

 6. över vilken en person som avses i 3, ensam eller tillsammans med någon annan som avses i 3, har ett bestämmande inflytande.

Med undantag från det som anges i första stycket 1 får tillstånd beviljas om tillverkningen endast avser

 1. dosdispensering,

 2. läkemedel som enligt 5 kap. 1 § andra stycket läkemedelslagen (2015:315) får säljas utan sådana godkännanden, registreringar, erkännanden eller tillstånd som avses i 5 kap. 1 § första stycket samma lag, eller

 3. ompackning av läkemedel.

Med undantag från det som anges i första stycket 2 får tillstånd beviljas den som innehar godkännande endast för försäljning av parallellimporterade läkemedel.

Om det finns särskilda skäl får Läkemedelsverket i det enskilda fallet medge ytterligare undantag från förbudet mot att bevilja tillstånd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:488

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)