Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:553

Publicerad den 30 maj 2018
Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

1)

Prop. 2017/18:83, bet. 2017/18:SoU22, rskr. 2017/18:294.

dels att 9 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 7 kap. 2 a §, av följande lydelse.

2 a §

Landstinget ska organisera hälso- och sjukvårdsverksamheten så att vården kan ges nära befolkningen. Om det är motiverat av kvalitets- eller effektivitetsskäl, får vården koncentreras geografiskt.

1 §

Landstinget ska erbjuda vårdgaranti åt den som omfattas av landstingets ansvar enligt 8 kap. 1 eller 2 §. Vårdgarantin ska innehålla en försäkran om att den enskilde inom viss tid får

  1. kontakt med primärvården,

  2. en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården,

  3. besöka den specialiserade vården, och

  4. planerad vård.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:553

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)