Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:554 Publicerad den 30 maj 2018Lag om ändring i patientlagen (2014:821)Utfärdad den 24 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:83, bet. 2017/18:SoU22, rskr. 2017/18:294. föreskrivs att 2 kap. 3 § patientlagen (2014:821) ska ha följande lydelse.2 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2017:66. Enligt 9 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska patienter erbjudas en vårdgaranti. Den ska innehålla en försäkran om att den enskilde inom viss tid fårkontakt med primärvården,en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården,besöka den specialiserade vården, ochplanerad vård.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLLars Hedengran(Socialdepartementet)