Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:798

Publicerad den 15 juni 2018
Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 och 30 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2)

Lagen omtryckt 2008:415.

Vårdintyget får utfärdas endast i omedelbar anslutning till undersökningen. Det ska, utöver ett uttalande enligt 4 § om förutsättningarna för tvångsvård av patienten, innehålla en redogörelse för den psykiska störningen och de omständigheter i övrigt som ger upphov till vårdbehovet.

Vid utfärdande av vårdintyg tillämpas bestämmelserna om jäv i 1618 §§ förvaltningslagen (2017:900) även i fråga om läkare som utövar yrket enskilt.

Den läkare som har utfärdat vårdintyget ska se till att det snarast kommer till den sjukvårdsinrättning där frågan om intagning för tvångsvård ska prövas.

3) Chefsöverläkaren ska se till att en patient som vårdas enligt denna lag, så snart patientens tillstånd tillåter, genom en individuellt anpassad information upplyses om sin rätt att få en stödperson.

3)

Senaste lydelse 2017:373.

När patienten begär det, ska en stödperson utses. En stödperson kan utses också i annat fall, om patienten inte motsätter sig det.

Stödpersonen ska bistå patienten i personliga frågor så länge denne ges tvångsvård enligt denna lag och, om patienten och stödpersonen samtycker till det, även under fyra veckor efter det att tvångsvården har upphört. Stödpersonen har rätt att besöka patienten på vårdinrättningen. Stödpersonen får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon under uppdraget har fått veta om patientens hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt.

Stödpersonen utses av en patientnämnd enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

Vid en nämnds handläggning av ärenden om stödpersoner tillämpas, utöver vad som i övrigt föreskrivs, följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

  • 10 § om partsinsyn,

  • 11 § om åtgärder om handläggningen försenas,

  • 23 § första och tredje styckena om utredningsansvaret,

  • 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

  • 25 § om kommunikation,

  • 27 § om dokumentation av uppgifter,

  • 31 § om dokumentation av beslut,

  • 32 § om motivering av beslut,

  • 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till, och

  • 36–39 §§ om rättelse och ändring av beslut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:798

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)