Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:831

Publicerad den 15 juni 2018
Lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 3 § och 4 kap. 5 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

Förvaltningslagen (2017:900) tillämpas inte vid handläggningen av ärenden enligt denna lag.

Vid bedömningen av när en handling ska anses inkommen till den upphandlande myndigheten tillämpas 22 § förvaltningslagen (2017:900).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:831

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)