Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:841 Publicerad den 15 juni 2018Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)Utfärdad den 7 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327. föreskrivs att 9 kap. 16 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska ha följande lydelse.9 kap.16 §16 §Bestämmelserna i 32–34 §§ förvaltningslagen (2017:900) tillämpas även på beslut enligt 8 kap. 6 § första stycket, 7 § första och andra styckena, 9 § och 11 § första stycket.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLLars Hedengran(Socialdepartementet)