Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1108

Publicerad den 21 juni 2018
Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Utfärdad den 14 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2009:366) om handel med läkemedel

1)

Prop. 2017/18:157, bet. 2017/18:SoU24, rskr. 2017/18:353.

dels att 2 kap. 11 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 9 a §, och närmast före 2 kap. 9 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Expediering av förskrivningar

Vid expediering av en förskrivning ska en farmaceut lämna information och rådgivning enligt 6 § 11 och utföra de övriga uppgifter som har särskild betydelse för en säker hantering och användning av läkemedlet.

Farmaceuten ska så långt det är möjligt säkerställa att läkemedlet kan användas på rätt sätt.

2) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

2)

Senaste lydelse 2018:1107.

  1. utformning av sådana lokaler som avses i 6 § 2,

  2. inom vilken tid tillhandahållandet enligt 6 § 3 ska ske,

  3. vilken kompetens och erfarenhet en läkemedelsansvarig enligt 6 § 4 ska ha,

  4. egenkontroll enligt 6 § 8,

  5. information, rådgivning och personalens kompetens enligt 6 § 11,

  6. användning av det varumärke som avses i 6 § 12,

  7. expediering av förskrivningar och undantag från kravet på farmaceutisk kompetens enligt 9 a §, och

  8. utformning och kontroll av den EU-logotyp som avses i 10 a § 2.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1108

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)