Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1112

Publicerad den 21 juni 2018
Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Utfärdad den 14 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

1)

Prop. 2017/18:221, bet. 2017/18:SoU27, rskr. 2017/18:354.

dels att nuvarande 11 a § ska betecknas 11 b §,

dels att det närmast före rubriken ”Avgifter” ska införas en ny paragraf, 11 a §, av följande lydelse.

Polismyndigheten ska på uppdrag av Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket med hjälp av fingerade uppgifter göra inköp av varor som kan behöva regleras enligt denna lag och som inte är reglerade enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1112

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)