Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1127

Publicerad den 26 juni 2018
Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Utfärdad den 14 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 3 § patientdatalagen (2008:355) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:138, bet. 2017/18:SoU28, rskr. 2017/18:355.

2) Skyldig att föra en patientjournal är

2)

Senaste lydelse 2010:677.

  1. den som enligt 4 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) har legitimation eller särskilt förordnande att utöva ett visst yrke,

  2. den som, utan att ha legitimation för yrket, utför arbetsuppgifter som annars bara ska utföras av logoped, psykolog eller psykoterapeut inom den allmänna hälso- och sjukvården eller utför sådana arbetsuppgifter inom den enskilda hälso- och sjukvården som biträde åt legitimerad yrkesutövare, och

  3. den som, utan att ha legitimation för yrket, utför samma slags arbetsuppgifter inom den allmänna hälso- och sjukvården som en hälso- och sjukvårdskurator.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1127

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)