Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1128 Publicerad den 26 juni 2018Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)Utfärdad den 14 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:138, bet. 2017/18:SoU28, rskr. 2017/18:355. föreskrivs att 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska ha följande lydelse.4 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2013:1149. Den som i enlighet med vad som anges i nedanstående tabell har avlagt högskoleexamen eller har gått igenom utbildning och som, i förekommande fall, fullgjort praktisk tjänstgöring ska efter ansökan få legitimation för yrket.Legitimation får inte meddelas om förhållandena är sådana att legitimationen skulle ha återkallats enligt bestämmelserna i 8 kap. om sökanden hade varit legitimerad.En legitimerad psykoterapeut ska i samband med sin yrkesutövning ange sin grundutbildning.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i de fall som anges i tabellen meddela föreskrifter om vilken utbildning och praktisk tjänstgöring som krävs för att få legitimation.
Yrke/Yrkestitel
Utbildning
Praktisk tjänstgöring
1. apotekare 
apotekarexamen 
 
2. arbetsterapeut 
arbetsterapeutexamen 
 
3. audionom 
audionomexamen 
 
4. barnmorska 
barnmorskeexamen 
 
5. biomedicinsk analytiker 
biomedicinsk analytikerexamen 
 
6. dietist 
dietistexamen 
 
7. fysioterapeut 
fysioterapeutexamen 
 
8. hälso- och sjukvårdskurator 
hälso- och sjukvårdskuratorsexamen 
 
9. kiropraktor 
enligt föreskrifter 
enligt föreskrifter 
10. logoped 
logopedexamen 
 
11. läkare 
läkarexamen 
enligt föreskrifter 
12. naprapat 
enligt föreskrifter 
enligt föreskrifter 
13. optiker 
optikerexamen 
 
14. ortopedingenjör 
ortopedingenjörsexamen 
 
15. psykolog 
psykologexamen 
enligt föreskrifter 
16. psykoterapeut 
psykoterapeutexamen 
 
17. receptarie 
receptarieexamen 
 
18. röntgensjuksköterska 
röntgensjuksköterskeexamen 
 
19. sjukhusfysiker 
sjukhusfysikerexamen 
 
20. sjuksköterska 
sjuksköterskeexamen 
 
21. tandhygienist 
tandhygienistexamen 
 
22. tandläkare 
tandläkarexamen 
 
Regeringen får meddela föreskrifter om att även andra utbildningar än dem som anges i tabellen ska ge rätt till legitimation.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.2. Vid ansökan om legitimation som hälso- och sjukvårdskurator, som har kommit in till Socialstyrelsen före den 1 juli 2024, ska följande anses likvärdigt med en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen.Socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan, tillsammans meda) verksamhet som kurator inom hälso- och sjukvården i minst fem år, ellerb) verksamhet som kurator inom hälso- och sjukvården i minst två år och relevant vidareutbildning.På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLLars Hedengran(Socialdepartementet)