Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1128

Publicerad den 26 juni 2018
Utfärdad den 14 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:138, bet. 2017/18:SoU28, rskr. 2017/18:355.

2) Den som i enlighet med vad som anges i nedanstående tabell har avlagt högskoleexamen eller har gått igenom utbildning och som, i förekommande fall, fullgjort praktisk tjänstgöring ska efter ansökan få legitimation för yrket.

2)

Senaste lydelse 2013:1149.

Legitimation får inte meddelas om förhållandena är sådana att legitimationen skulle ha återkallats enligt bestämmelserna i 8 kap. om sökanden hade varit legitimerad.

En legitimerad psykoterapeut ska i samband med sin yrkesutövning ange sin grundutbildning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i de fall som anges i tabellen meddela föreskrifter om vilken utbildning och praktisk tjänstgöring som krävs för att få legitimation.

Yrke/Yrkestitel

Utbildning

Praktisk tjänstgöring

1. apotekare

 

apotekarexamen

 
 

2. arbetsterapeut

 

arbetsterapeutexamen

 
 

3. audionom

 

audionomexamen

 
 

4. barnmorska

 

barnmorskeexamen

 
 

5. biomedicinsk analytiker

 

biomedicinsk analytikerexamen

 
 

6. dietist

 

dietistexamen

 
 

7. fysioterapeut

 

fysioterapeutexamen

 
 

8. hälso- och sjukvårdskurator

 

hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

 
 

9. kiropraktor

 

enligt föreskrifter

 

enligt föreskrifter

 

10. logoped

 

logopedexamen

 
 

11. läkare

 

läkarexamen

 

enligt föreskrifter

 

12. naprapat

 

enligt föreskrifter

 

enligt föreskrifter

 

13. optiker

 

optikerexamen

 
 

14. ortopedingenjör

 

ortopedingenjörsexamen

 
 

15. psykolog

 

psykologexamen

 

enligt föreskrifter

 

16. psykoterapeut

 

psykoterapeutexamen

 
 

17. receptarie

 

receptarieexamen

 
 

18. röntgensjuksköterska

 

röntgensjuksköterskeexamen

 
 

19. sjukhusfysiker

 

sjukhusfysikerexamen

 
 

20. sjuksköterska

 

sjuksköterskeexamen

 
 

21. tandhygienist

 

tandhygienistexamen

 
 

22. tandläkare

 

tandläkarexamen

 
 

Regeringen får meddela föreskrifter om att även andra utbildningar än dem som anges i tabellen ska ge rätt till legitimation.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1128

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

2. Vid ansökan om legitimation som hälso- och sjukvårdskurator, som har kommit in till Socialstyrelsen före den 1 juli 2024, ska följande anses likvärdigt med en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen.

Socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan, tillsammans med

a) verksamhet som kurator inom hälso- och sjukvården i minst fem år, eller

b) verksamhet som kurator inom hälso- och sjukvården i minst två år och relevant vidareutbildning.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)