Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1838

Publicerad den 29 november 2018
Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att 2 kap. 3 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) ska ha följande lydelse.

1) Register enligt 2 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659) får innehålla uppgifter om

1)

Senaste lydelse 2013:194.

 1. namn eller företagsnamn och personnummer eller organisationsnummer för den som bedriver verksamheten,

 2. var verksamheten bedrivs,

 3. verksamhetens inriktning,

 4. verksamhetens omfattning,

 5. antalet yrkesutövare och deras yrkestitlar,

 6. verksamhetschefens namn, adress och telefonnummer,

 7. den patientförsäkring som tecknats för verksamheten,

 8. datum för inspektion av verksamheten,

 9. datum för Inspektionen för vård och omsorgs beslut i fråga om verksamheten, och

 10. datum för anmälan enligt 3 kap. 5 eller 6 § patientsäkerhetslagen.

Register enligt 2 kap. 4 § andra stycket patientsäkerhetslagen får även innehålla uppgifter om

 1. chefsöverläkarens och den säkerhetsansvariges namn, adress och telefonnummer, samt

 2. säkerhetsanpassning och säkerhetsklassificering.

Registren får inte innehålla uppgifter om enskilda patienter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1838

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)