Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:113

Publicerad den 12 mars 2019
Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Utfärdad den 7 mars 2019

Regeringen föreskriver att det i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) ska införas en ny paragraf, 6 kap. 3 a §, av följande lydelse.

Trots Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ska bestämmelserna om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer i 911 §§ lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer, 5 kap. 2–18 §§ denna förordning och de föreskrifter som meddelas i anslutning till de nämnda författningarna tillämpas på motsvarande sätt för den som har förvärvat yrkeskvalifikationer eller fått dem erkända i Förenade kungariket, förutsatt att ansökan om behörighetsbevis har kommit in till Socialstyrelsen före utträdet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:113

Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)