Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:303

Publicerad den 28 maj 2019
Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Utfärdad den 23 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 21 b § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227.

2)

Lagen omtryckt 2008:416.

I fråga om muntlig förhandling gäller bestämmelserna i 3637 a §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. I fråga om mål enligt 10 a eller 10 b § ska dock 36 § och 37 § andra stycket nämnda lag inte tillämpas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:303

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)