Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:318

Publicerad den 29 maj 2019
Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2015:458)
Utfärdad den 23 maj 2019

Regeringen föreskriver att 9 kap. 3 § läkemedelsförordningen (2015:458) ska ha följande lydelse.

1) Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om

1)

Senaste lydelse 2018:1751.

  1. undantag från kraven på fullständig deklaration och tydlig märkning i 4 kap. 1 § andra stycket läkemedelslagen (2015:315),

  2. erkännande av ett sådant godkännande eller en sådan registrering för försäljning av ett läkemedel som har meddelats i ett annat EES-land,

  3. ansökan, beredning, godkännande eller registrering som avses i 4 kap. 9 § läkemedelslagen, och

  4. tillstånd i sådana särskilda fall som avses i 4 kap. 10 § läkemedelslagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:318

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)