Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:322

Publicerad den 29 maj 2019
Lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315)
Utfärdad den 23 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om läkemedelslagen (2015:315)

1)

Prop. 2018/19:106, bet. 2018/19:SoU22, rskr. 2018/19:235.

dels att 3 kap. 2–5 §§, 4 kap. 1 §, 7 kap. 9 §, 8 kap. 3 §, 11 kap. 2 §, 14 kap. 1 § och 18 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 8 §, och närmast före 3 kap. 8 § en ny rubrik av följande lydelse.

2) I fråga om läkemedel för vilka ansökan om godkännande för försäljning prövas eller har prövats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet, gäller inte bestämmelserna i 4 kap. 2 och 6–9 §§ och 11–21 §§, 5 kap. 1 § första stycket 1 och 2 samt andra stycket, 6 kap. samt 18 kap. 3 § 1 och 2.

2)

Senaste lydelse 2018:485.

I fråga om läkemedel för vilka godkännande för försäljning har beviljats enligt den förordningen, gäller inte bestämmelserna i 4 kap. 10 § och 5 kap. 1 § första stycket 3.

För ett homeopatiskt läkemedel som kan registreras enligt denna lag ska följande bestämmelser inte gälla:

 • 3 kap. 2 §, om läkemedel för vilka ansökan om godkännande för försäljning prövas eller har prövats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004,

 • 3 kap. 4 §, om traditionella växtbaserade humanläkemedel,

 • 4 kap. 1 §, om krav på läkemedel,

 • 4 kap. 2 § första, tredje och fjärde styckena, om godkännande för försäljning av läkemedel,

 • 4 kap. 5 §, om registrering för försäljning av traditionella växtbaserade humanläkemedel,

 • 4 kap. 6 § andra stycket, om erkännande av traditionella växtbaserade humanläkemedel,

 • 4 kap. 7 § andra stycket, om vissa immunologiska läkemedel,

 • 4 kap. 12–16 §§, om vissa frågor gällande godkännande för försäljning av läkemedel och uppgiftsskydd,

 • 4 kap. 18 § första stycket 2 och 19 §, om informationsskyldighet,

 • 4 kap. 20–22 §§, om klassificering, uppgiftsskydd och utbytbarhet,

 • 6 kap. 1–4 och 8 §§, om säkerhetsövervakning och kontroll,

 • 7 kap., om klinisk läkemedelsprövning,

 • 12 kap. 1 § första och tredje styckena, om förbud mot marknadsföring,

 • 12 kap. 3 §, om informationsfunktion,

 • 13 kap. 1 § första stycket, om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit, och

 • 18 kap. 2 § och 3 § 2, med bemyndiganden.

För ett traditionellt växtbaserat humanläkemedel som kan registreras enligt denna lag ska följande bestämmelser inte gälla:

 • 3 kap. 2 §, om läkemedel för vilka ansökan om godkännande för försäljning prövas eller har prövats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004,

 • 3 kap. 3 §, om homeopatiska läkemedel,

 • 4 kap. 2 § andra-fjärde styckena, om godkännande för försäljning av läkemedel,

 • 4 kap. 4 §, om registrering för försäljning av homeopatiska läkemedel,

 • 4 kap. 7 §, om erkännande av godkännande för försäljning av veterinärmedicinska läkemedel,

 • 4 kap. 13–15 §§, om rätt att åberopa dokumentation och om uppgiftsskydd,

 • 4 kap. 18 § första stycket, om informationsskyldighet,

 • 4 kap. 22 §, om utbytbarhet,

 • 6 kap. 6 och 7 §§, om tillstånd till icke-interventionsstudie avseende säkerhet,

 • 7 kap., om klinisk läkemedelsprövning,

 • 9 kap. 4 §, om införsel,

 • 12 kap. 1 § första och tredje styckena, om förbud mot marknadsföring, och

 • 18 kap. 1 och 2 §§ samt 3 § 2, med bemyndiganden.

För ett läkemedel som omfattas av sjukhusundantag ska följande bestämmelser gälla i tillämpliga delar:

 • 2 kap. 1 §, om uttryck i lagen,

 • 4 kap. 1 och 3 §§, om krav på läkemedel,

 • 8 kap. 1 och 2 §§, om tillverkning,

 • 10 kap. 1 § första och tredje styckena, om försiktighetskrav,

 • 11 kap. 1 § första stycket 11 och 2 § första stycket, om tidsfrister för beslut samt återkallelse av tillstånd,

 • 12 kap. 1 §, om förbud mot marknadsföring,

 • 13 kap. 1 § första stycket, om förordnande och utlämnande av läkemedel,

 • 14 kap., om tillsyn,

 • 15 kap. 1, 3 och 4 §§, om avgifter,

 • 16 kap. 1, 2 och 4 §§, om straff och förverkande,

 • 17 kap., om överklagande, och

 • 18 kap. 4 § och 8 § 2 samt 10–12 §§, med bemyndiganden.

Det som föreskrivs i 6 kap. 1 § i fråga om läkemedel som godkänts för försäljning gäller också för ett läkemedel som omfattas av sjukhusundantag.

De skyldigheter enligt 6 kap. 2 och 3 §§ som gäller för den som har fått ett läkemedel godkänt för försäljning gäller även för den som har tillstånd att tillverka ett läkemedel som omfattas av sjukhusundantag. Den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall besluta om undantag från dessa skyldigheter.

Säkerhetsdetaljer för humanläkemedel

Bestämmelser om säkerhetsdetaljer finns i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 av den 2 oktober 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG genom fastställande av närmare bestämmelser om de säkerhetsdetaljer som anges på förpackningar för humanläkemedel.

3) Ett läkemedel ska vara av god kvalitet och ändamålsenligt. Läkemedlet är ändamålsenligt om det är verksamt för sitt ändamål och vid normal användning inte har skadeverkningar som står i missförhållande till den avsedda effekten.

3)

Senaste lydelse 2015:316 (jfr 2016:132).

Ett läkemedel ska vara fullständigt deklarerat, ha godtagbar och särskiljande benämning samt vara försett med tydlig märkning.

En klinisk läkemedelsprövning får endast genomföras sedan tillstånd till prövning har meddelats eller anses beviljat enligt tredje stycket. Frågor om tillstånd prövas av Läkemedelsverket.

Om Läkemedelsverket finner att tillstånd inte kan beviljas, ska sökanden underrättas om detta. Sökanden får vid endast ett tillfälle ändra innehållet i ansökan för att avhjälpa de brister som Läkemedelsverket funnit. Om ansökan inte ändras ska den avslås.

Om Läkemedelsverket inte har fattat beslut inom 60 dagar från det att en fullständig ansökan kom in till verket, ska tillstånd anses beviljat i enlighet med ansökan.

Tredje stycket gäller inte vid ansökan om tillstånd att genomföra en klinisk läkemedelsprövning som innefattar

 1. vävnadstekniska produkter samt läkemedel för genterapi och somatisk cellterapi, inklusive xenogen cellterapi,

 2. läkemedel som innehåller genetiskt modifierade organismer,

 3. läkemedel som inte godkänts för försäljning i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG, och som omfattas av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/5, eller

 4. läkemedel vars aktiva beståndsdel eller beståndsdelar är en biologisk produkt som härstammar från människa eller djur eller innehåller biologiska komponenter som härstammar från människa eller djur eller vars framställning kräver sådana komponenter.

4) Den som har beviljats tillstånd enligt 2 § till tillverkning av humanläkemedel ska

4)

Senaste lydelse 2015:316 (jfr 2016:132).

 1. vid tillverkningen använda endast aktiva substanser som tillverkats i enlighet med god tillverkningssed och distribuerats i enlighet med god distributionssed för aktiva substanser,

 2. omedelbart underrätta Läkemedelsverket och innehavaren av godkännandet för försäljning av läkemedlet om tillståndshavaren får information om att ett läkemedel som omfattas av tillverkningstillståndet är, eller misstänks vara, ett förfalskat läkemedel,

 3. kontrollera att de tillverkare, importörer eller distributörer från vilka tillståndshavaren skaffat de aktiva substanserna är anmälda hos Läkemedelsverket enligt 10 kap. 2 § eller hos behörig myndighet inom EES,

 4. kontrollera de aktiva substansernas och hjälpämnenas äkthet och kvalitet, och

 5. se till att hjälpämnena är lämpliga för användning i läkemedel, tillämpa god tillverkningssed för hjälpämnen och dokumentera åtgärderna.

Ett tillstånd enligt 4 kap. 10 §, 7 kap. 9 § första stycket, 8 kap. 2 § eller 9 kap. 1 § första stycket får återkallas om någon av de väsentliga förutsättningar som var uppfyllda när tillståndet meddelades inte längre är uppfyllda eller om något krav som är av särskild betydelse för kvalitet och säkerhet inte har följts.

Ett tillstånd som ska anses beviljat enligt 7 kap. 9 § tredje stycket får återkallas om villkoren i ansökan om tillstånd inte längre är uppfyllda eller om något krav som är av särskild betydelse för kvalitet och säkerhet inte har följts.

Vad som anges i första stycket om att ett tillstånd enligt 8 kap. 2 § får återkallas om något krav som är av särskild betydelse för kvalitet och säkerhet inte har följts, gäller även de krav avseende säkerhetsdetaljer som följer av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161.

Läkemedelsverket har tillsyn över efterlevnaden av

 1. denna lag och föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen,

 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 och föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av förordningen,

 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1901/2006 av den 12 december 2006 om läkemedel för pediatrisk användning och om ändring av förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 2001/20/EG, direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004 samt föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av förordningen,

 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1394/2007, och

 5. kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161.

5) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

5)

Senaste lydelse 2018:485.

 1. undantag från kraven på fullständig deklaration och tydlig märkning,

 2. erkännande av ett sådant godkännande eller en sådan registrering för försäljning av ett läkemedel som har meddelats i ett annat EES-land,

 3. ansökan, beredning, godkännande eller registrering som avses i 4 kap. 9 §,

 4. tillstånd i sådana särskilda fall som avses i 4 kap. 10 §, och

 5. förutsättningar för utbytbarhet av läkemedel.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:322

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)