Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:356

Publicerad den 4 juni 2019
Lag om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus
Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 § lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239.

2) Sådana berusningsmedel, varor, dopningsmedel och föremål som anges i 2 § får omhändertas

2)

Senaste lydelse 1999:50.

  1. om de påträffas hos en intagen,

  2. om en intagen får dem sig tillsända, eller

  3. om de påträffas utan att det finns någon känd ägare till dem.

Verksamhetschefen ska låta förstöra eller försälja den omhändertagna egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.

Belopp som erhållits vid försäljningen ska tillfalla staten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:356

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)