Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:793

Publicerad den 27 november 2019
Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver att 5, 6, 7, 7 a, 9, 10 och 11 §§ och bilaga 1 till förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.

1) Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning att summan av arvodet som lämnats till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabellen.

1)

Senaste lydelse 2018:2067.

Läkare

Normalarvode kronor

Tidsåtgång minuter

Sammanlagt mottaget arvode kronor

Allmänmedicin

 

860

 

25

 

2 731 000

 

Anestesi och intensivvård

 

860

 

20

 

3 184 000

 

Barnmedicinska specialiteter

 

1 038

 

30

 

2 613 000

 

Hud- och könssjukdomar

 

860

 

20

 

3 116 000

 

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

 

892

 

25

 

2 824 000

 

Reumatologi

 

1 305

 

35

 

2 605 000

 

Vissa opererande specialiteter

 

892

 

20

 

3 301 000

 

Obstetrik och gynekologi

 

1 107

 

25

 

3 193 000

 

Psykiatriska specialiteter

 

1 531

 

50

 

2 139 000

 

Ögonsjukdomar

 

962

 

25

 

3 110 000

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

892

 

20

 

3 299 000

 

Onkologi

 

892

 

25

 

2 711 000

 

Neurologi

 

1 419

 

35

 

2 982 000

 

Läkare utan specialistkompetens

 

506

 

20

 

1 749 000

 

2) Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget arvode enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i tabellen.

2)

Senaste lydelse 2018:2067.

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

Läkare

Reducerat normalarvode kronor

Ersättningstak kronor

Allmänmedicin

 

429

 

3 376 000

 

Anestesi och intensivvård

 

429

 

4 982 000

 

Barnmedicinska specialiteter

 

518

 

3 466 000

 

Hud- och könssjukdomar

 

429

 

4 179 000

 

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

 

450

 

3 737 000

 

Reumatologi

 

652

 

3 821 000

 

Vissa opererande specialiteter

 

451

 

5 109 000

 

Obstetrik och gynekologi

 

558

 

4 282 000

 

Psykiatriska specialiteter

 

765

 

2 839 000

 

Ögonsjukdomar

 

481

 

4 518 000

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

451

 

4 369 000

 

Onkologi

 

451

 

3 750 000

 

Neurologi

 

708

 

4 041 000

 

Läkare utan specialistkompetens

 

253

 

2 381 000

 

3) För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som anges i 4 § som utförs av en läkare eller under dennes överinseende lämnas enkelt arvode med högst 285 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 139 kronor.

3)

Senaste lydelse 2018:2067.

4) Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt arvode med 169 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 85 kronor.

4)

Senaste lydelse 2018:2067.

5) För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 988 kronor om behandlingstiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst 497 kronor.

5)

Senaste lydelse 2018:2067.

6) För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett arvode om 873 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett arvode om 439 kronor. Arvodet om 439 kronor lämnas dock även om ersättningstaket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

6)

Senaste lydelse 2018:2067.

Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 451 kronor utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första behovet av kemiska medel med 461 kronor utöver arvodet enligt första stycket. Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för patienten.

Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preventivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt mottaget arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §.

7) Till en läkare som har sin verksamhet inom ett särskilt stödområde lämnas tilläggsarvode med 285 kronor för medicinskt motiverade hembesök. Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 22 kronor.

7)

Senaste lydelse 2018:2067.

Bilaga 18)

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt arvode enligt 8 §

Åtgärder

Arvode kronor

Reducerat arvode kronor

Anestesi och intensivvård m.m.

 

101

 

Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel (inkluderar övervakning efter ingrepp)

 

2 663

 

2 143

 

102

 

Regional anestesi

 

2 284

 

1 823

 

103

 

Perioperativ anestesivård – innefattande preoperativ bedömning, inhalationsanestesi eller balanserad intravenös anestesi samt tillsyn av okomplicerat uppvakningsförlopp

 

4 820

 

3 848

 

104

 

Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad (inkluderar övervakning efter ingrepp)

 

2 947

 

2 345

 

105

 

Ganglieblockad eller intravenös sympaticusblockad. Anläggande av DCS/ryggmärgsnära elstimulering

 

3 102

 

2 486

 

106

 

Smärtanalys. Förbehållet specialister i smärtlindring.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient

 

1 681

 

1 349

 

107

 

Nervblockad med ledning av nervstimulator eller ultraljud

 

2 522

 

2 013

 

108

 

Triggerpunktsblockad

 

1 256

 

1 019

 

109

 

Algologisk känselundersökning, kvantitativ (QST).

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 681

 

1 349

 

Invärtesmedicinska specialiteter

 

202

 

Ultraljud, duplex carotis.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 002

 

1 609

 

203

 

Pacemakerkontroll med programmerare. Funktionstestning innefattande mätning och analys av stimulationströsklar och sensitivitetsnivåer samt statistik. Bedömning av batteristatus

 

2 002

 

1 609

 

207

 

Demensutredning som omfattar kognitiv anamnes, kognitivt status (inklusive Mini Mental Test tillsammans med klocktest), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, samt initialt EKG och remittering till CT eller MR hjärna.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 739

 

1 395

 

208

 

Omfattande arteriell utredning. Utförlig anamnes inriktad på cirkulationsstörning. BT-mätning i båda armar och ben med manschett och Doppler. Beräkning av anklebrachial index. Sammanfattande utlåtande och riskbedömning.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 002

 

1 609

 

210

 

Insättande av insulinbehandling med pump.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient

 

2 002

 

1 609

 

214

 

Eko-Doppler, färg-Doppler.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 687

 

2 143

 

215

 

Bandspelar-EKG (långtids-EKG).

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 155

 

1 728

 

217

 

Stress-eko.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 806

 

2 250

 

218

 

Datoriserat medicinskt arbetsprov.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 155

 

1 728

 

219

 

Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 884

 

1 503

 

220

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 884

 

1 503

 

221

 

Omfattande allergologisk utredning. Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient

 

1 884

 

1 503

 

222

 

Videocoloskopi

 

4 820

 

3 848

 

223

 

Videogastroskopi

 

3 398

 

2 723

 

224

 

Videosigmoideoskopi

 

3 752

 

3 006

 

225

 

Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas ytterligare ersättning om

 

616

 

498

 

226

 

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

 

2 002

 

1 609

 

Reumatologi

 

227

 

Behandling (inte intravenös) med TNF-blockerare, immunmodulerande preparat eller cytostatikapreparat. Avser inte kortison eller metotrexat

 

1 780

 

889

 

228

 

Intravenös behandling med TNF-blockerare, immunmodulerande preparat eller cytostatikapreparat

 

2 545

 

2 036

 

229

 

Ledinjektion under sterila betingelser med samtidig tappning av led eller administration av kortison i tre eller flera leder

 

2 546

 

2 036

 

Vissa opererande specialiteter

 

301

 

Sfincterotomi eller dilatation p.g.a. analfissur eller kontraktur

 

2 687

 

2 143

 

302

 

Exstirpation av anal- eller rektalpolyp

 

1 884

 

1 503

 

303

 

Excision av pilonidalsinus

 

3 102

 

2 486

 

304

 

Operation av gynecomasti

 

3 102

 

2 486

 
 

Tillägg för bilateral operation

 

2 325

 

1 871

 

305

 

Operation av tumör i ben, brosk eller underhud

 

2 545

 

2 036

 

306

 

Exstirpation av mjukdelstumörer i head and neckområdet

 

2 947

 

2 344

 

307

 

Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik

 

3 102

 

2 486

 

308

 

Operation av hydrocele

 

2 687

 

2 143

 

309

 

Sutur av collateralligament

 

2 687

 

2 143

 

312

 

Avlösning av muskelfäste (epikondylit)

 

3 398

 

2 723

 

313

 

Cystoskopi

 

2 414

 

1 929

 

314

 

Senskideklyvning

 

2 947

 

2 345

 
 

För varje tillkommande senskideklyvning

 

2 214

 

1 764

 

315

 

Operation av analabscess eller fistel eller båda, samt operation av hemorrojder och slemhinneprolaps (gäller inte gummiringsligatur)

 

3 102

 

2 486

 

318

 

Operation av varicer innebärande minst fyra hudincisioner eller minst två perforantligaturer, eller stripping av saphena magna på underbenet

 

2 687

 

2 143

 

319

 

Vasectomi

 

2 806

 

2 250

 

320

 

Borttagande av osteosyntesmaterial

 

3 102

 

2 486

 

321

 

Exstirpation av ganglion, bursa

 

4 024

 

3 232

 

322

 

Synovectomi i smärre leder

 

3 222

 

2 580

 

324

 

Dorsal tenosynovectomi i handled samt eventuell sentransferering

 

3 668

 

2 912

 

325

 

Excision av dupuytrens contractur, ett finger

 

4 024

 

3 232

 
 

För varje tillkommande finger

 

2 947

 

2 345

 

326

 

Sentransferering

 

3 668

 

2 912

 

327

 

Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion. Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri transplantation av hudtransplantat eller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd defekt av mer betydande omfattning hos barn

 

4 570

 

3 668

 

328

 

Operation av malign hudtumör inklusive basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan

 

2 687

 

2 143

 

329

 

Hud- eller ärrplastik inklusive fotodokumentation där tidigare ärrbildning är omfattande och utgör ett patologiskt tillstånd

 

3 398

 

2 723

 

330

 

Falangresektion vid hammartå, avmejsling av exostos

 

3 398

 

2 723

 
 

För varje tillkommande tå

 

2 569

 

2 048

 

332

 

Neurolys medelst kirurgisk intervention av carpaltunnelsyndrom eller exstirpation av Mortons neurom.

 

4 024

 

3 232

 
 

Om kirurgisk åtgärd för Mortons neurom enligt åtgärd 332 utföres för två Mortons neurom utgår 75 % av ersättningen för den andra operationen.

 
 
 
 

Om neurolys medelst kirurgisk intervention av carpaltunnelsyndrom enligt åtgärd 332 utföres på både medianus samt ulnaris utgår 75 % av ersättningen för den andra operationen

 

3 018

 

2 424

 

334

 

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

 

2 687

 

2 143

 

335

 

Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur

 

1 884

 

1 503

 

336

 

Operation av varicer med hög underbindning och resektion av saphena magna och/eller ligatur och resektion av saphena parva samt eventuella exstirpationer

 

4 972

 

3 977

 

337

 

Urodynamisk undersökning. Härmed avses en kombinerad urinflödesmätning med hjälp av särskild apparatur och ultraljudsmätning av residualurin.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 806

 

2 250

 

338

 

Artroskopi. Innefattar artroskopi och vid behov adekvat åtgärd, t.ex. partiell meniskresektion. Ändamålsenlig utrustning ska finnas inklusive digital lagring av operationsfynd

 

5 219

 

4 178

 

339

 

Cystostomi, dvs. anläggande av suprapubisk kateter

 

1 739

 

1 395

 

340

 

TUR-B vid G1-tumörer

 

3 752

 

3 006

 

341

 

Endoskopisk strikturbehandling

 

3 102

 

2 486

 

342

 

Lithotripsi, blåsevakuering

 

3 102

 

2 486

 

343

 

Sondering av uretra hos man

 

2 155

 

1 728

 

345

 

Operation av uretracaruncel eller skeneit

 

3 102

 

2 486

 

346

 

Operation av intrauretrala condylom

 

2 166

 

1 728

 

347

 

Operation av ljumskbråck

 

6 853

 

5 480

 

348

 

Operation av epigastricabråck

 

4 820

 

3 848

 

349

 

Operation av navelbråck

 

6 167

 

4 924

 

350

 

Excision med sutur av ögonlockstumör

 

2 687

 

2 143

 

351

 

Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten

 

1 884

 

1 503

 
 

För varje tillkommande tå

 

1 409

 

1 124

 

352

 

Provexcision från arteria temporalis

 

1 884

 

1 503

 

353

 

Videogastroskopi

 

3 398

 

2 723

 

354

 

Videocoloskopi

 

4 820

 

3 848

 

355

 

Videosigmoideoskopi

 

3 752

 

3 006

 

356

 

Hallux valgusoperation (inte enbart avmejsling), hallux rigidusoperation (debasering, cheilectomi), korrektionsosteotomi metatarsalben, falang

 

4 570

 

3 658

 
 

För varje tillkommande åtgärd

 

3 408

 

2 735

 

357

 

Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud, tenolys eller excision av partiell ruptur

 

4 168

 

3 328

 
 

För varje tillkommande åtgärd

 

3 124

 

2 497

 

358

 

Operation av synstörande dermatochaloasis

 

2 687

 

2 143

 
 

Tillägg för bilateral operation

 

2 023

 

1 623

 

360

 

Om åtgärd inom gruppen opererande specialiteter utförs genom regional anestesi som lagts av den opererande läkaren själv lämnas ytterligare ersättning. Åtgärden kan inte användas vid infiltrationsanestesi eller vid ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi

 

1 751

 

1 409

 

361

 

Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas ytterligare ersättning om

 

616

 

498

 

362

 

TRUL och prostatabiopsi

 

2 687

 

2 143

 

363

 

Blåshalsincision

 

4 570

 

3 658

 

364

 

Ablatio testis i lokal anestesi

 

4 570

 

3 658

 

366

 

Artrodes inklusive internfixation av stortå

 

5 101

 

4 071

 

367

 

Artrodes inklusive internfixation av fingerled och småtår

 

4 570

 

3 658

 
 

För varje tillkommande tå/finger

 

3 419

 

2 735

 

368

 

CMC 1 interpositionsplastik

 

4 570

 

3 658

 

369

 

Transrektalt ultraljud.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 284

 

1 823

 

370

 

Testisbiopsi

 

2 687

 

2 143

 

371

 

Videocystoskopi

 

3 752

 

3 006

 

Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma operationstillfälle.

 

380

 

När 330 är en tillkommande åtgärd

 

2 558

 

2 048

 

381

 

När 356 är en tillkommande åtgärd

 

3 432

 

2 735

 

382

 

När 357 är en tillkommande åtgärd

 

3 124

 

2 510

 

383

 

När 367 är en tillkommande åtgärd

 

3 433

 

2 735

 

Åtgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid samma besökstillfälle.

 

386

 

När 314 är en tillkommande åtgärd

 

2 214

 

1 764

 

387

 

När 332 är en tillkommande åtgärd

 

3 030

 

2 437

 

388

 

Om injektion av botulinumtoxin utförs vid cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om

 

616

 

498

 

389

 

Behandling av analfissur med botulinumtoxin. Läkemedlet ska rekvireras och inte förskrivas på recept

 

3 820

 

3 057

 

Obstetrik och gynekologi

 

401

 

Exeres eller vacuumaspiration av spontanabort

 

2 687

 

2 143

 

402

 

Fraktioniserad abrasio

 

2 687

 

2 143

 

403

 

Hysteroskopi

 

2 687

 

2 143

 

404

 

Om polypektomi utförs vid hysteroskopi lämnas ytterligare ersättning om

 

616

 

498

 

405

 

Diatermiloop-/laserkonisering

 

2 687

 

2 143

 

406

 

Abortingrepp

 

3 222

 

2 580

 

407

 

Cystoskopi

 

2 414

 

1 929

 

408

 

Medicinsk abort (inklusive läkemedel)

 

4 570

 

3 658

 

409

 

Om åtgärd inom gruppen obstetrik och gynekologi utförs med PCB lämnas ytterligare ersättning om

 

1 884

 

1 503

 

410

 

Kolposkopi med provexcision vid utredning av precancerösa och andra epitelförändringar cervix, i vagina och vulva

 

1 884

 

1 503

 

412

 

Hydrosonografi av uterus

 

1 884

 

1 503

 

413

 

Operation av Bartolinicystafenestrering/exstirpation

 

1 884

 

1 503

 

414

 

Inkontinensutredning, träning av patient och tillhandahållande av vaginalt inlägg.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 687

 

2 143

 

415

 

Endometriebiopsi

 

2 095

 

1 681

 

416

 

Tubarundersökning med ultraljud. Innefattar genomspolning med särskild kontrast

 

4 570

 

3 658

 

417

 

Om injektion av botulinumtoxin utförs vid cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om

 

616

 

498

 

Ögonsjukdomar

 

501

 

Pachymetri

 

1 551

 

1 243

 

502

 

Nedläggning av silikongummislang

 

2 806

 

2 250

 

503

 

Operation av pterygium

 

2 806

 

2 250

 

504

 

Excision av tumör i conj./ögonlock

 

2 284

 

1 823

 

505

 

Enklare tårvägsplastik

 

2 284

 

1 823

 

506

 

Operation av ektropion

 

2 806

 

2 250

 

507

 

Operation av entropion

 

2 806

 

2 250

 

508

 

Operation av ptos

 

4 820

 

3 848

 

510

 

Excision med sutur av ögonlockstumör

 

2 687

 

2 143

 
 

Tillägg för bilateral operation

 

2 023

 

1 623

 

511

 

Operation av synstörande dermatochalasis

 

2 687

 

2 143

 
 

Tillägg för bilateral operation

 

2 023

 

1 623

 

512

 

Fotokoagulering/laserbehandling, främre segmentet

 

2 155

 

1 728

 

513

 

Fotokoagulering/laserbehandling, bakre segmentet

 

2 687

 

2 143

 

514

 

Synfältsundersökning bilateralt med datorperimetri eller Goldman

 

1 551

 

1 243

 

515

 

Ögonbottenfotografering bilateralt med fotodokumentation alternativt Optisk Coherens Tomografi

 

1 551

 

1 243

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

601

 

Punktion och spolning av bihåla

 

1 739

 

1 395

 

602

 

Omfattande sömnapnéundersökning Detaljerad anamnes beträffande snarkning, andningsuppehåll, sömnvanor, dagtrötthet, alkoholvanor samt vikt. Fiberskopi av övre luftvägar. Tolkning av resultat av sömnregistrering. Rådgivning och behandlingsförslag.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 155

 

1 728

 

604

 

nCPAP-inträning, standard (med noninvasivbehandling)

 

2 155

 

1 728

 

605

 

FESS (funktionell endoskopisk kirurgi). Modern näs- och bihålekirurgi som kräver speciella kirurgiska instrument samt optik med ljuskälla

 

3 222

 

2 580

 

606

 

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

 

2 687

 

2 143

 

607

 

Permanent transmyringealt dränage

 

2 806

 

2 250

 

608

 

Larynxundersökning inkluderande stroboskopi med videodokumentation

 

2 687

 

2 143

 

609

 

Exstirpation av mjukdelstumörer i head and neckområdet

 

2 947

 

2 345

 

610

 

Otoneurologisk undersökning inklusive videonystagmoskopi

 

3 102

 

2 486

 

611

 

Omfattande allergologisk utredning. Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient

 

1 884

 

1 503

 

612

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 884

 

1 503

 

613

 

Omfattande sväljfunktionsanalys. Funktionell undersökning av sväljningen med fiberskop då patienten sväljer 4 olika konsistenser från tjockt till helt vattentunt.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 225

 

1 776

 

614

 

Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion inom huvud-hals-området. Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri transplantation av hudtransplantat eller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd defekt av mer betydande omfattning hos barn

 

4 570

 

3 668

 

615

 

Operation inom huvud-hals-området av malign hudtumör inkl. basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan

 

2 687

 

2 143

 

616

 

Excision inom huvud-hals-området av tre eller flera hudtumörer med hudsutur

 

1 884

 

1 503

 

Onkologi m.m.

 

701

 

Intravenös cytostatikabehandling

 

2 284

 

1 823

 

Neurologi

 

801

 

EMG och ENeG med undersökning av lämpligt antal muskler och nerver som bedöms nödvändig för frågeställningen

 

3 222

 

2 580

 

802

 

Ultraljud, duplex carotis.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 002

 

1 609

 

803

 

Apomorfinbehandling.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient

 

2 759

 

2 202

 

804

 

Demensutredning som omfattar kognitiv anamnes, kognitivt status (inkl. Mini Mental Test tillsammans med klocktest), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, samt initialt EKG och remittering till CT eller MR hjärna.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 739

 

1 395

 

805

 

Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 884

 

1 503

 

Hud- och könssjukdomar

 

901

 

Fotokemoterapi med PUVA, behandling med B-ljus, Buckybehandling eller PDT, avser första besöket

 

1 884

 

1 503

 

902

 

Omfattande kirurgisk behandling av multipla hudtumörer med kryokirurgi eller kombinationsteknik eller excision/sutur av tre hudtumörer

 

2 687

 

2 143

 

903

 

Operation av malign hudtumör inklusive basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan

 

2 687

 

2 143

 

905

 

Omfattande allergologisk utredning. Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient

 

1 884

 

1 503

 

906

 

Behandling med TNF-blockerare, immunmodulerande preparat, cytostatikapreparat eller retinoider.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient

 

2 545

 

2 036

 

907

 

Operation av tumör i underhud

 

2 545

 

2 036

 

908

 

Exstirpation av mjukdelstumörer i head and neckområdet

 

2 947

 

2 344

 

Psykiatriska specialiteter

 

951

 

Gruppterapi/familjeterapi för högst sex patienter

 

733/patient

 

592/patient

 

952

 

För ytterligare högst två patienter

 

414/patient

 

343/patient

 

953

 

Besök överstigande 2 x 50 minuter

 

3 102

 

2 486

 

Barnmedicinska specialiteter

 

961

 

Gastroskopi

 

2 155

 

1 728

 

962

 

Datoriserat medicinskt arbetsprov.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 155

 

1 728

 

963

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient, eller dynamisk spirometri efter ansträngningsprovokation.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 884

 

1 503

 

964

 

Omfattande allergologisk utredning. Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient

 

1 884

 

1 503

 

965

 

Inhalationsbehandling av akut astma/obstruktiv bronchit

 

2 002

 

1 609

 

966

 

Initial bedömning av barn med befarad neuropsykiatrisk störning/utvecklingsstörning. Tidsåtgång minst 90 minuter per besök.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

3 042

 

2 437

 

Allmänmedicin

 

971

 

Demensutredning som omfattar kognitiv anamnes, kognitivt status (inkl. Mini Mental Test tillsammans med klocktest), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, samt initialt EKG och remittering till CT eller MR hjärna.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 739

 

1 395

 

972

 

Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 884

 

1 503

 

973

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 884

 

1 503

 

974

 

Omfattande allergologisk utredning. Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient

 

1 884

 

1 503

 

975

 

Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur

 

1 884

 

1 503

 

976

 

Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten

 

1 884

 

1 503

 

977

 

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

 

2 002

 

1 609

 

978

 

Bandspelar-EKG (långtids-EKG).

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 155

 

1 728

 

979

 

Datoriserat medicinskt arbetsprov.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 155

 

1 728

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:793

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)