Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:996

Publicerad den 3 december 2019
Lag om ändring i lagen (2018:1997) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 kap. 5 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) i stället för lydelsen enligt lagen (2018:1997) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

5 §

I regionerna ska det finnas möjligheter till anställning för läkares specialiseringstjänstgöring inklusive bastjänstgöring i en omfattning som motsvarar det planerade framtida behovet av läkare med specialistkompetens i klinisk verksamhet.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)