Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:1080

Publicerad den 3 december 2019
Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 3 kap. 12 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) ska ha följande lydelse.

1) Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om att regioner i vissa fall får förordna icke legitimerad personal att utöva yrke inom hälso- och sjukvården, dock inte i fall som avses i 11 §.

1)

Senaste lydelse 2013:246.

Socialstyrelsen prövar frågor om särskilt förordnande för personal som har begått brott som avses i 16 c § förordningen (1999:1134) om belastningsregister.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:1080

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)