Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:23

Publicerad den 4 februari 2020
Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Utfärdad den 30 januari 2020

Regeringen föreskriver i fråga om patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)1)

1)

Senaste lydelse av 5 kap. 23 § 2013:1154.

dels att 5 kap. 23 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 5 kap. 23 § ska utgå,

dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap. 3 b §, av följande lydelse.

Bestämmelserna om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer i 911 §§ lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer, 5 kap. 2–18 §§ denna förordning och de föreskrifter som meddelas i anslutning till de nämnda författningarna ska tillämpas på motsvarande sätt för den som har genomgått utbildning till sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård i Färöarna eller Grönland.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:23

1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2020.

2. Den nya bestämmelsen i 6 kap. 3 b § ska dock tillämpas på ansökningar som kommit in till Socialstyrelsen från och med den 1 februari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)