Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:40 Publicerad den 11 februari 2020Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)Utfärdad den 6 februari 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:59, bet. 2019/20:SoU13, rskr. 2019/20:154. föreskrivs att 4 kap. 10 § och rubriken närmast före 4 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska ha följande lydelse.4 kap. Prövning av behörighetsfrågor10 §10 § Senaste lydelse 2012:310. Socialstyrelsen prövar ansökningar om legitimation, särskilt förordnande att utöva yrke och bevis om specialistkompetens.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att även en region eller en kommun som inte ingår i en region får besluta om särskilt förordnande att utöva yrke.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2020.På regeringens vägnarLENA HALLENGRENLars Hedengran(Socialdepartementet)