Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:307

Publicerad den 16 maj 2020
Lag om ändring i lagen (2018:1214) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Utfärdad den 15 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att ikraftträdandebestämmelsen till lagen (2018:1214) om ändring i patientdatalagen (2008:355) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:158, bet. 2019/20:SoU22, rskr. 2019/20:262.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:307

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)