Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:330

Publicerad den 21 maj 2020
Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Utfärdad den 20 maj 2020

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

En läkares vårdinsatser får även genomföras genom digitala vårdmöten om

  1. direkt kontakt med patienter bör undvikas på grund av risk för spridning av det virus som orsakar covid-19, och

  2. den region där läkaren bedriver sin verksamhet medger det.

Vidare krävs att regionen och läkaren, eller företrädare för denne, enats om ett normalarvode och om de villkor som ska gälla för digitala vårdmöten.

Läkarvårdsersättning som lämnas till en läkare och vikarie i dennes verksamhet enligt denna paragraf ska räknas in i sammanlagt mottaget arvode enligt 5 §. Om sammanlagt mottaget arvode för fysiska och digitala vårdbesök under ett kalenderår överstiger det högsta belopp som anges i tabellen enligt 5 §, lämnas reducerat normalarvode för digitala vårdmöten motsvarande hälften av det överenskomna normalarvodet upp till det ersättningstak som följer av 6 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:330

Denna förordning träder i kraft den 8 juni 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Zandra Milton
(Socialdepartementet)