Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:868

Publicerad den 3 november 2020
Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Utfärdad den 29 oktober 2020

Regeringen föreskriver att 8 kap. 5 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) ska ha följande lydelse.

1) Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

1)

Senaste lydelse 2020:140.

  1. vilka moment som ska ingå i vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete enligt 3 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659),

  2. hur information ska ges till patienter och deras närstående enligt 3 kap. 8 § patientsäkerhetslagen,

  3. vilka uppgifter som ska ingå i en patientsäkerhetsberättelse enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen,

  4. vilka åtgärder eller villkor som får ingå i en prövotidsplan enligt 8 kap. 2 § patientsäkerhetslagen,

  5. kompetenskrav för behörighet som kontaktlinsoptiker och för att optiker ska få rekvirera läkemedel,

  6. kompetenskrav för sjuksköterskor för att de ska få förskriva läkemedel,

  7. kompetenskrav för barnmorskor för att de ska få förskriva läkemedel,

  8. behörighet att förskriva sådana förbrukningsartiklar som avses i 8 kap. 9 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), och

  9. den verksamhet som barnmorskor och apotekare ska få tillträde till och rätt att utöva enligt artikel 42.2 respektive 45.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av patientsäkerhetslagen och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. När det gäller frågor som avses i 5 kap. 1 § första stycket meddelar Socialstyrelsen verkställighetsföreskrifter med stöd av bemyndigandet i 10 kap. 1 § första stycket 4 förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:868

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)