Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:1042

Publicerad den 2 december 2020
Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 10 och 12 §§ patientdatalagen (2008:355) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:164, bet. 2020/21:SoU2, rskr. 2020/21:61.

En journalanteckning ska, om det inte är obehövligt eller finns något synnerligt hinder mot det, signeras av den som är ansvarig för uppgiften.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

  1. undantag från 6 § andra stycket 1 när det gäller provtagning för viss sjukdom,

  2. signeringskravet enligt 10 § och om undantag från det, och

  3. journalhandlingars innehåll och utformning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:1042

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)