Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:1052 Publicerad den 2 december 2020Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)Utfärdad den 26 november 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:186, bet. 2020/21:JuU3, rskr. 2020/21:57. föreskrivs att 6 kap. 15 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska ha följande lydelse.6 kap.6 kap.15 §15 §Senaste lydelse 2014:768. Utöver vad som annars följer av lag eller förordning är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig att lämna ut sådana uppgifter somgäller huruvida någon vistas på en sjukvårdsinrättning om uppgifterna i ett särskilt fall begärs av en domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket,begärs av Säkerhetspolisen i ett enskilt fall och behövs i myndighetens verksamhet för personskydd förstatschefen, tronföljaren, en annan medlem av kungahuset, en talman, en riksdagsledamot, statsministern, ett statsråd, en statssekreterare eller kabinettssekreteraren,en person vars personskydd Säkerhetspolisen ansvarar för i samband med statsbesök och liknande händelser, elleren person som Säkerhetspolisen i ett enskilt fall har beslutat om personskydd för,behövs för en rättsmedicinsk undersökning,Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor behöver för sin verksamhet,behövs för prövning av ett ärende om att avskilja en studerande från högskoleutbildning eller polisprogrammet, ellerbehövs för prövning av någons lämplighet att ha körkort, traktorkort eller taxiförarlegitimation enligt taxitrafiklagen (2012:211).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.På regeringens vägnarLENA HALLENGRENLars Hedengran(Socialdepartementet)