Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:1098

Publicerad den 8 december 2020
Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver i fråga om patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

dels att 4 kap. 1 § och 8 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 6 § och 4 kap. 1 a §, och närmast före 3 kap. 6 § en ny rubrik av följande lydelse.

Praktisk tjänstgöring som krav för läkarlegitimation

1) Bestämmelserna om praktisk tjänstgöring som krav för läkarlegitimation i 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) (allmäntjänstgöring) i lydelsen före den 1 juli 2021 gäller fortfarande för den som har

1)

Tidigare 3 kap. 6 § upphävd genom 2012:315.

  1. avlagt läkarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) i lydelsen före den 1 juli 2019, eller

  2. fått beslut från Socialstyrelsen om att fullgöra allmäntjänstgöring som krav för läkarlegitimation.

2) För att en legitimerad läkare ska uppnå specialistkompetens ska han eller hon förvärva de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som föreskrivs för specialistkompetensen genom att genomgå specialiseringstjänstgöring under minst fem år och sex månader.

2)

Senaste lydelse 2016:161.

Specialiseringstjänstgöringen ska fullgöras genom tjänstgöring som läkare under handledning och genom deltagande i kompletterande utbildning. Specialiseringstjänstgöringen ska inledas med bastjänstgöring under minst sex månader.

Bastjänstgöring ska endast behöva genomföras en gång och behöver inte upprepas vid ytterligare specialisering.

I specialiseringstjänstgöringen får meriter från utbildning som ligger till grund för en tidigare specialistkompetens eller från utbildning på forskarnivå tillgodoräknas. I bastjänstgöringen får även meriter från annan relevant utbildning och andra relevanta kunskaper och färdigheter tillgodoräknas.

Socialstyrelsen utfärdar intyg om godkänd bastjänstgöring.

3) Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) eller enligt denna förordning i de fall som anges i tabellen.

3)

Senaste lydelse 2019:170.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 1014 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser ska tillämpas:

Ärendeslag

Avgiftsklass

Legitimation (ej tidsbegränsad)

 
 

Kiropraktor, naprapat, psykolog eller psykoterapeut

 

4

 

Apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut, hälso- och sjukvårdskurator, logoped, läkare, optiker, ortopedingenjör, receptarie, röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker, sjuksköterska, tandhygienist eller tandläkare

 

2

 

Bevis om specialistkompetens (ej tidsbegränsad)

 

4

 

Bevis om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska

 

2

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:1098
  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

  2. Den som har fullgjort praktisk tjänstgöring (allmäntjänstgöring) i enlighet med de krav som anges i 3 kap. 5 § får även i fortsättningen uppnå specialistkompetens enligt bestämmelserna i 4 kap. 1 § i den äldre lydelsen.

  3. Den som före ikraftträdandet har påbörjat men inte slutfört specialiseringstjänstgöring får även i fortsättningen uppnå specialistkompetens enligt bestämmelserna i 4 kap. 1 § i den äldre lydelsen.

  4. För den som har fullgjort praktisk tjänstgöring (allmäntjänstgöring) för läkarlegitimation gäller bestämmelserna om avgifter i 8 kap. 1 § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)