Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:20

Publicerad den 22 januari 2021
Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Utfärdad den 21 januari 2021

Regeringen föreskriver att 5, 6, 7, 7 a, 9, 10 och 11 §§ och bilaga 1 till förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.

1) Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning att summan av arvodet som lämnats till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabellen.

1)

Senaste lydelse 2019:793.

Läkare

 

Normalarvode kronor

 

Tidsåtgång minuter

 

Sammanlagt mottaget arvode kronor

 

Allmänmedicin

 

880

 

25

 

2 794 000

 

Anestesi och intensivvård

 

880

 

20

 

3 257 000

 

Barnmedicinska specialiteter

 

1 062

 

30

 

2 673 000

 

Hud- och könssjukdomar

 

880

 

20

 

3 188 000

 

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

 

913

 

25

 

2 889 000

 

Reumatologi

 

1 335

 

35

 

2 665 000

 

Vissa opererande specialiteter

 

913

 

20

 

3 377 000

 

Obstetrik och gynekologi

 

1 132

 

25

 

3 266 000

 

Psykiatriska specialiteter

 

1 566

 

50

 

2 188 000

 

Ögonsjukdomar

 

984

 

25

 

3 182 000

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

913

 

20

 

3 375 000

 

Onkologi

 

913

 

25

 

2 773 000

 

Neurologi

 

1 452

 

35

 

3 051 000

 

Läkare utan specialistkompetens

 

518

 

20

 

1 789 000

 

2) Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget arvode enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i tabellen.

2)

Senaste lydelse 2019:793.

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

Läkare

 

Reducerat normalarvode kronor

 

Ersättningstak kronor

 

Allmänmedicin

 

439

 

3 454 000

 

Anestesi och intensivvård

 

439

 

5 097 000

 

Barnmedicinska specialiteter

 

530

 

3 546 000

 

Hud- och könssjukdomar

 

439

 

4 275 000

 

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

 

460

 

3 823 000

 

Reumatologi

 

667

 

3 909 000

 

Vissa opererande specialiteter

 

461

 

5 227 000

 

Obstetrik och gynekologi

 

571

 

4 380 000

 

Psykiatriska specialiteter

 

783

 

2 904 000

 

Ögonsjukdomar

 

492

 

4 622 000

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

461

 

4 469 000

 

Onkologi

 

461

 

3 836 000

 

Neurologi

 

724

 

4 134 000

 

Läkare utan specialistkompetens

 

259

 

2 436 000

 

3) För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som anges i 4 § som utförs av en läkare eller under dennes överinseende lämnas enkelt arvode med högst 292 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 142 kronor.

3)

Senaste lydelse 2019:793.

4) Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt arvode med 173 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 87 kronor.

4)

Senaste lydelse 2019:793.

5) För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 1 011 kronor om behandlingstiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst 508 kronor.

5)

Senaste lydelse 2019:793.

6) För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett arvode om 893 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett arvode om 449 kronor. Arvodet om 449 kronor lämnas dock även om ersättningstaket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

6)

Senaste lydelse 2019:793.

Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 461 kronor utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första behovet av kemiska medel med 472 kronor utöver arvodet enligt första stycket. Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för patienten.

Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preventivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt mottaget arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §.

7) Till en läkare som har sin verksamhet inom ett särskilt stödområde lämnas tilläggsarvode med 292 kronor för medicinskt motiverade hembesök. Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 23 kronor.

7)

Senaste lydelse 2019:793.

Bilaga 18)

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt arvode enligt 8 §

Åtgärder

 
 

Arvode kronor

 

Reducerat arvode kronor

 

Anestesi och intensivvård m.m.

 
 
 

101

 

Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel (inkluderar övervakning efter ingrepp)

 

2 724

 

2 192

 

102

 

Regional anestesi

 

2 337

 

1 865

 

103

 

Perioperativ anestesivård – innefattande preoperativ bedömning, inhalationsanestesi eller balanserad intravenös anestesi samt tillsyn av okomplicerat uppvakningsförlopp

 

4 931

 

3 937

 

104

 

Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad (inkluderar övervakning efter ingrepp)

 

3 015

 

2 399

 

105

 

Ganglieblockad eller intravenös sympaticusblockad. Anläggande av DCS/ryggmärgsnära elstimulering

 

3 173

 

2 543

 

106

 

Smärtanalys. Förbehållet specialister i smärtlindring.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient

 

1 720

 

1 380

 

107

 

Nervblockad med ledning av nervstimulator eller ultraljud

 

2 580

 

2 059

 

108

 

Triggerpunktsblockad

 

1 285

 

1 042

 

109

 

Algologisk känselundersökning, kvantitativ (QST).

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 720

 

1 380

 

Invärtesmedicinska specialiteter

 
 
 

202

 

Ultraljud, duplex carotis.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 048

 

1 646

 

203

 

Pacemakerkontroll med programmerare. Funktionstestning innefattande mätning och analys av stimulationströsklar och sensitivitetsnivåer samt statistik. Bedömning av batteristatus

 

2 048

 

1 646

 

207

 

Demensutredning som omfattar kognitiv anamnes, kognitivt status (inklusive Mini Mental Test tillsammans med klocktest), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, samt initialt EKG och remittering till CT eller MR hjärna.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 779

 

1 427

 

208

 

Omfattande arteriell utredning. Utförlig anamnes inriktad på cirkulationsstörning. BT-mätning i båda armar och ben med manschett och Doppler. Beräkning av ankle-brachial index. Sammanfattande utlåtande och riskbedömning.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 048

 

1 646

 

210

 

Insättande av insulinbehandling med pump.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient

 

2 048

 

1 646

 

214

 

Eko-Doppler, färg-Doppler.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 749

 

2 192

 

215

 

Bandspelar-EKG (långtids-EKG).

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 205

 

1 768

 

217

 

Stress-eko.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 871

 

2 302

 

218

 

Datoriserat medicinskt arbetsprov.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 205

 

1 768

 

219

 

Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 927

 

1 538

 

220

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 927

 

1 538

 

221

 

Omfattande allergologisk utredning. Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient

 

1 927

 

1 538

 

222

 

Videocoloskopi

 

4 931

 

3 937

 

223

 

Videogastroskopi

 

3 476

 

2 786

 

224

 

Videosigmoideoskopi

 

3 838

 

3 075

 

225

 

Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas ytterligare ersättning om

 

630

 

509

 

226

 

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

 

2 048

 

1 646

 

Reumatologi

 
 
 

227

 

Behandling (inte intravenös) med TNF-blockerare, immunmodulerande preparat eller cytostatikapreparat. Avser inte kortison eller metotrexat

 

1 821

 

909

 

228

 

Intravenös behandling med TNF-blockerare, immunmodulerande preparat eller cytostatikapreparat

 

2 604

 

2 083

 

229

 

Ledinjektion under sterila betingelser med samtidig tappning av led eller administration av kortison i tre eller flera leder

 

2 605

 

2 083

 

Vissa opererande specialiteter

 
 
 

301

 

Sfincterotomi eller dilatation på grund av analfissur eller kontraktur

 

2 749

 

2 192

 

302

 

Exstirpation av anal- eller rektalpolyp

 

1 927

 

1 538

 

303

 

Excision av pilonidalsinus

 

3 173

 

2 543

 

304

 

Operation av gynecomasti

 

3 173

 

2 543

 
 

Tillägg för bilateral operation

 

2 378

 

1 914

 

305

 

Operation av tumör i ben, brosk eller underhud

 

2 604

 

2 083

 

306

 

Exstirpation av mjukdelstumörer i head and neckområdet

 

3 015

 

2 398

 

307

 

Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik

 

3 173

 

2 543

 

308

 

Operation av hydrocele

 

2 749

 

2 192

 

309

 

Sutur av collateralligament

 

2 749

 

2 192

 

312

 

Avlösning av muskelfäste (epikondylit)

 

3 476

 

2 786

 

313

 

Cystoskopi

 

2 470

 

1 973

 

314

 

Senskideklyvning

 

3 015

 

2 399

 
 

För varje tillkommande senskideklyvning

 

2 265

 

1 805

 

315

 

Operation av analabscess eller fistel eller båda, samt operation av hemorrojder och slemhinneprolaps (gäller inte gummiringsligatur)

 

3 173

 

2 543

 

318

 

Operation av varicer innebärande minst fyra hudincisioner eller minst två perforantligaturer, eller stripping av saphena magna på underbenet

 

2 749

 

2 192

 

319

 

Vasectomi

 

2 871

 

2 302

 

320

 

Borttagande av osteosyntesmaterial

 

3 173

 

2 543

 

321

 

Exstirpation av ganglion, bursa

 

4 117

 

3 306

 

322

 

Synovectomi i smärre leder

 

3 296

 

2 639

 

324

 

Dorsal tenosynovectomi i handled samt eventuell sentransferering

 

3 752

 

2 979

 

325

 

Excision av dupuytrens contractur, ett finger

 

4 117

 

3 306

 
 

För varje tillkommande finger

 

3 015

 

2 399

 

326

 

Sentransferering

 

3 752

 

2 979

 

327

 

Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion. Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri transplantation av hudtransplantat eller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd defekt av mer betydande omfattning hos barn

 

4 675

 

3 752

 

328

 

Operation av malign hudtumör inklusive basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan

 

2 749

 

2 192

 

329

 

Hud- eller ärrplastik inklusive fotodokumentation där tidigare ärrbildning är omfattande och utgör ett patologiskt tillstånd

 

3 476

 

2 786

 

330

 

Falangresektion vid hammartå, avmejsling av exostos

 

3 476

 

2 786

 
 

För varje tillkommande tå

 

2 628

 

2 095

 

332

 

Neurolys medelst kirurgisk intervention av carpaltunnelsyndrom eller exstirpation av Mortons neurom.

 

4 117

 

3 306

 
 

Om kirurgisk åtgärd för Mortons neurom enligt åtgärd 332 utföres för två Mortons neurom lämnas 75 % av ersättningen för den andra operationen.

 
 
 
 

Om neurolys medelst kirurgisk intervention av carpaltunnelsyndrom enligt åtgärd 332 utföres på både medianus samt ulnaris lämnas 75 % av ersättningen för den andra operationen

 

3 087

 

2 480

 

334

 

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

 

2 749

 

2 192

 

335

 

Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur

 

1 927

 

1 538

 

336

 

Operation av varicer med hög underbindning och resektion av saphena magna och/eller ligatur och resektion av saphena parva samt eventuella exstirpationer

 

5 086

 

4 068

 

337

 

Urodynamisk undersökning. Härmed avses en kombinerad urinflödesmätning med hjälp av särskild apparatur och ultraljudsmätning av residualurin.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 871

 

2 302

 

338

 

Artroskopi. Innefattar artroskopi och vid behov adekvat åtgärd, t.ex. partiell meniskresektion. Ändamålsenlig utrustning ska finnas inklusive digital lagring av operationsfynd

 

5 339

 

4 274

 

339

 

Cystostomi, dvs. anläggande av suprapubisk kateter

 

1 779

 

1 427

 

340

 

TUR-B vid G1-tumörer

 

3 838

 

3 075

 

341

 

Endoskopisk strikturbehandling

 

3 173

 

2 543

 

342

 

Lithotripsi, blåsevakuering

 

3 173

 

2 543

 

343

 

Sondering av uretra hos man

 

2 205

 

1 768

 

345

 

Operation av uretracaruncel eller skeneit

 

3 173

 

2 543

 

346

 

Operation av intrauretrala condylom

 

2 216

 

1 768

 

347

 

Operation av ljumskbråck

 

7 011

 

5 606

 

348

 

Operation av epigastricabråck

 

4 931

 

3 937

 

349

 

Operation av navelbråck

 

6 309

 

5 037

 

350

 

Excision med sutur av ögonlockstumör

 

2 749

 

2 192

 

351

 

Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten

 

1 927

 

1 538

 
 

För varje tillkommande tå

 

1 441

 

1 150

 

352

 

Provexcision från arteria temporalis

 

1 927

 

1 538

 

353

 

Videogastroskopi

 

3 476

 

2 786

 

354

 

Videocoloskopi

 

4 931

 

3 937

 

355

 

Videosigmoideoskopi

 

3 838

 

3 075

 

356

 

Hallux valgusoperation (inte enbart avmejsling), hallux rigidusoperation (debasering, cheilectomi), korrektionsosteotomi metatarsalben, falang

 

4 675

 

3 742

 
 

För varje tillkommande åtgärd

 

3 486

 

2 798

 

357

 

Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud, tenolys eller excision av partiell ruptur

 

4 264

 

3 405

 
 

För varje tillkommande åtgärd

 

3 196

 

2 554

 

358

 

Operation av synstörande dermatochaloasis

 

2 749

 

2 192

 
 

Tillägg för bilateral operation

 

2 070

 

1 660

 

360

 

Om åtgärd inom gruppen opererande specialiteter utförs genom regional anestesi som lagts av den opererande läkaren själv lämnas ytterligare ersättning. Åtgärden kan inte användas vid infiltrationsanestesi eller vid ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi

 

1 791

 

1 441

 

361

 

Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas ytterligare ersättning om

 

630

 

509

 

362

 

TRUL och prostatabiopsi

 

2 749

 

2 192

 

363

 

Blåshalsincision

 

4 675

 

3 742

 

364

 

Ablatio testis i lokal anestesi

 

4 675

 

3 742

 

366

 

Artrodes inklusive internfixation av stortå

 

5 218

 

4 165

 

367

 

Artrodes inklusive internfixation av fingerled och småtår

 

4 675

 

3 742

 
 

För varje tillkommande tå/finger

 

3 498

 

2 798

 

368

 

CMC 1 interpositionsplastik

 

4 675

 

3 742

 

369

 

Transrektalt ultraljud.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 337

 

1 865

 

370

 

Testisbiopsi

 

2 749

 

2 192

 

371

 

Videocystoskopi

 

3 838

 

3 075

 

Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma operationstillfälle.

 

380

 

När 330 är en tillkommande åtgärd

 

2 617

 

2 095

 

381

 

När 356 är en tillkommande åtgärd

 

3 511

 

2 798

 

382

 

När 357 är en tillkommande åtgärd

 

3 196

 

2 568

 

383

 

När 367 är en tillkommande åtgärd

 

3 512

 

2 798

 

Åtgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid samma besökstillfälle.

 

386

 

När 314 är en tillkommande åtgärd

 

2 265

 

1 805

 

387

 

När 332 är en tillkommande åtgärd

 

3 100

 

2 493

 

388

 

Om injektion av botulinumtoxin utförs vid cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om

 

630

 

509

 

389

 

Behandling av analfissur med botulinumtoxin. Läkemedlet ska rekvireras och inte förskrivas på recept

 

3 908

 

3 127

 

Obstetrik och gynekologi

 
 
 

401

 

Exeres eller vacuumaspiration av spontanabort

 

2 749

 

2 192

 

402

 

Fraktioniserad abrasio

 

2 749

 

2 192

 

403

 

Hysteroskopi

 

2 749

 

2 192

 

404

 

Om polypektomi utförs vid hysteroskopi lämnas ytterligare ersättning om

 

630

 

509

 

405

 

Diatermiloop-/laserkonisering

 

2 749

 

2 192

 

406

 

Abortingrepp

 

3 296

 

2 639

 

407

 

Cystoskopi

 

2 470

 

1 973

 

408

 

Medicinsk abort (inklusive läkemedel)

 

4 675

 

3 742

 

409

 

Om åtgärd inom gruppen obstetrik och gynekologi utförs med PCB lämnas ytterligare ersättning om

 

1 927

 

1 538

 

410

 

Kolposkopi med provexcision vid utredning av precancerösa och andra epitelförändringar cervix, i vagina och vulva

 

1 927

 

1 538

 

412

 

Hydrosonografi av uterus

 

1 927

 

1 538

 

413

 

Operation av Bartolinicystafenestrering/exstirpation

 

1 927

 

1 538

 

414

 

Inkontinensutredning, träning av patient och tillhandahållande av vaginalt inlägg.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 749

 

2 192

 

415

 

Endometriebiopsi

 

2 143

 

1 720

 

416

 

Tubarundersökning med ultraljud. Innefattar genomspolning med särskild kontrast

 

4 675

 

3 742

 

417

 

Om injektion av botulinumtoxin utförs vid cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om

 

630

 

509

 

Ögonsjukdomar

 
 
 

501

 

Pachymetri

 

1 587

 

1 272

 

502

 

Nedläggning av silikongummislang

 

2 871

 

2 302

 

503

 

Operation av pterygium

 

2 871

 

2 302

 

504

 

Excision av tumör i conj./ögonlock

 

2 337

 

1 865

 

505

 

Enklare tårvägsplastik

 

2 337

 

1 865

 

506

 

Operation av ektropion

 

2 871

 

2 302

 

507

 

Operation av entropion

 

2 871

 

2 302

 

508

 

Operation av ptos

 

4 931

 

3 937

 

510

 

Excision med sutur av ögonlockstumör

 

2 749

 

2 192

 
 

Tillägg för bilateral operation

 

2 070

 

1 660

 

511

 

Operation av synstörande dermatochalasis

 

2 749

 

2 192

 
 

Tillägg för bilateral operation

 

2 070

 

1 660

 

512

 

Fotokoagulering/laserbehandling, främre segmentet

 

2 205

 

1 768

 

513

 

Fotokoagulering/laserbehandling, bakre segmentet

 

2 749

 

2 192

 

514

 

Synfältsundersökning bilateralt med datorperimetri eller Goldman

 

1 587

 

1 272

 

515

 

Ögonbottenfotografering bilateralt med fotodokumentation alternativt Optisk Coherens Tomografi

 

1 587

 

1 272

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 
 
 

601

 

Punktion och spolning av bihåla

 

1 779

 

1 427

 

602

 

Omfattande sömnapnéundersökning. Detaljerad anamnes beträffande snarkning, andningsuppehåll, sömnvanor, dagtrötthet, alkoholvanor samt vikt. Fiberskopi av övre luftvägar. Tolkning av resultat av sömnregistrering. Rådgivning och behandlingsförslag.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 205

 

1 768

 

604

 

nCPAP-inträning, standard (med noninvasivbehandling)

 

2 205

 

1 768

 

605

 

FESS (funktionell endoskopisk kirurgi). Modern näs- och bihålekirurgi som kräver speciella kirurgiska instrument samt optik med ljuskälla

 

3 296

 

2 639

 

606

 

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

 

2 749

 

2 192

 

607

 

Permanent transmyringealt dränage

 

2 871

 

2 302

 

608

 

Larynxundersökning inkluderande stroboskopi med videodokumentation

 

2 749

 

2 192

 

609

 

Exstirpation av mjukdelstumörer i head and neckområdet

 

3 015

 

2 399

 

610

 

Otoneurologisk undersökning inklusive videonystagmoskopi

 

3 173

 

2 543

 

611

 

Omfattande allergologisk utredning. Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/ specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient

 

1 927

 

1 538

 

612

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 927

 

1 538

 

613

 

Omfattande sväljfunktionsanalys. Funktionell undersökning av sväljningen med fiberskop då patienten sväljer 4 olika konsistenser från tjockt till helt vattentunt.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 276

 

1 817

 

614

 

Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion inom huvud-hals-området. Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri transplantation av hudtransplantat eller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd defekt av mer betydande omfattning hos barn

 

4 675

 

3 752

 

615

 

Operation inom huvud-hals-området av malign hudtumör inkl. basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan

 

2 749

 

2 192

 

616

 

Excision inom huvud-hals-området av tre eller flera hudtumörer med hudsutur

 

1 927

 

1 538

 

Onkologi m.m.

 
 
 

701

 

Intravenös cytostatikabehandling

 

2 337

 

1 865

 

Neurologi

 
 
 

801

 

EMG och ENeG med undersökning av lämpligt antal muskler och nerver som bedöms nödvändig för frågeställningen

 

3 296

 

2 639

 

802

 

Ultraljud, duplex carotis.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 048

 

1 646

 

803

 

Apomorfinbehandling.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient

 

2 822

 

2 253

 

804

 

Demensutredning som omfattar kognitiv anamnes, kognitivt status (inkl. Mini Mental Test tillsammans med klocktest), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, samt initialt EKG och remittering till CT eller MR hjärna.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 779

 

1 427

 

805

 

Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 927

 

1 538

 

Hud- och könssjukdomar

 
 
 

901

 

Fotokemoterapi med PUVA, behandling med B-ljus, Buckybehandling eller PDT, avser första besöket

 

1 927

 

1 538

 

902

 

Omfattande kirurgisk behandling av multipla hudtumörer med kryokirurgi eller kombinationsteknik eller excision/sutur av tre hudtumörer

 

2 749

 

2 192

 

903

 

Operation av malign hudtumör inklusive basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan

 

2 749

 

2 192

 

905

 

Omfattande allergologisk utredning. Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient

 

1 927

 

1 538

 

906

 

Behandling med TNF-blockerare, immunmodulerande preparat, cytostatikapreparat eller retinoider.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient

 

2 604

 

2 083

 

907

 

Operation av tumör i underhud

 

2 604

 

2 083

 

908

 

Exstirpation av mjukdelstumörer i head and neckområdet

 

3 015

 

2 398

 

Psykiatriska specialiteter

 
 
 

951

 

Gruppterapi/familjeterapi för högst sex patienter

 

750/patient

 

606/patient

 

952

 

För ytterligare högst två patienter

 

424/patient

 

351/patient

 

953

 

Besök överstigande 2 x 50 minuter

 

3 173

 

2 543

 

Barnmedicinska specialiteter

 
 
 

961

 

Gastroskopi

 

2 205

 

1 768

 

962

 

Datoriserat medicinskt arbetsprov.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 205

 

1 768

 

963

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient, eller dynamisk spirometri efter ansträngningsprovokation.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 927

 

1 538

 

964

 

Omfattande allergologisk utredning. Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient

 

1 927

 

1 538

 

965

 

Inhalationsbehandling av akut astma/obstruktiv bronchit

 

2 048

 

1 646

 

966

 

Initial bedömning av barn med befarad neuropsykiatrisk störning/utvecklingsstörning. Tidsåtgång minst 90 minuter per besök.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

3 112

 

2 493

 

Allmänmedicin

 
 
 

971

 

Demensutredning som omfattar kognitiv anamnes, kognitivt status (inkl. Mini Mental Test tillsammans med klocktest), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, samt initialt EKG och remittering till CT eller MR hjärna.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 779

 

1 427

 

972

 

Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 927

 

1 538

 

973

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 927

 

1 538

 

974

 

Omfattande allergologisk utredning. Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient

 

1 927

 

1 538

 

975

 

Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur

 

1 927

 

1 538

 

976

 

Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten

 

1 927

 

1 538

 

977

 

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

 

2 048

 

1 646

 

978

 

Bandspelar-EKG (långtids-EKG).

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 205

 

1 768

 

979

 

Datoriserat medicinskt arbetsprov.

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 205

 

1 768

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:20
  1. Denna förordning träder i kraft den 23 februari 2021.

  2. Förordningen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2021.

  3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)