Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:364

Publicerad den 13 maj 2021
Lag om ändring i patientskadelagen (1996:799)
Utfärdad den 12 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 § patientskadelagen (1996:799) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:57, bet. 2020/21:SoU22, rskr. 2020/21:274.

5 §

2) I denna lag avses med

2)

Senaste lydelse 2019:1298.

  • hälso- och sjukvård: sådan verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125), lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar, lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar eller lagen (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter, annan liknande medicinsk verksamhet samt verksamhet inom detaljhandeln med läkemedel och sådan verksamhet som omfattas av lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, allt under förutsättning att det är fråga om verksamhet som utövas av personal som omfattas av 1 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659),

  • vårdgivare: statlig myndighet, region eller kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, regionen eller kommunen har ansvar för (offentlig verksamhet) samt enskild som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:364

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)